Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Štyri zapálené sviece na adventnom venci v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave svedčili o tom, že evanjelici z Gemerského seniorátu sa na 3. seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ zišli na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016.
Evanjelici v Gemeri boli ťažko skúšaní aj v časoch protireformácie, aj v nedávnej minulosti, keď sa komunistický režim snažil potlačiť prejavy viery a prenasledoval cirkev. Práve v Gemeri sa snaha o ateizáciu spoločnosti prejavila s veľkou silou. Napriek úbytku veriacich cirkev vďaka Pánu Bohu nebola zničená a pretrvala. K posilneniu evanjelického povedomia nepochybne prispelo aj nedeľňajšie stretnutie Gemerského seniorátu (GES), venované 500. výročiu reformácie, na ktorom sa dopoludnia zúčastnilo vyše 500 veriacich a popoludní vyše 350 veriacich nielen z Rožňavy, ale aj z ďalších zborov GES. Na pozvanie GES sa na slávnosti zúčastnili aj zástupcovia partnerského dekanátu v Neuenbürgu (Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku), na čele s predsedníčkou oblastnej synody Renáte Mayer, ktorí chrámovému zhromaždeniu odovzdali pozdravy od nemeckých evanjelikov.

Misijné podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími, kde domácich viery aj vzácnych hostí privítal administrátor seniora GES Jerguš Olejár, rožňavský zborový farár. Na úvod služieb Božích zaspievali deti − zmiešaný spevokol Permoníci z CZ Rožňava − pieseň „Zachovaj nás v svojom slove“. Liturgiou poslúžili generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, administrátori konseniora GES Radovan Gdovin, Dušan Hrivnak a Jerguš Olejár a seniorálna kaplánka GES Emília Velebírová.

Slávnostným kazateľom bol vzácny hosť − predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Gáncs. Kázal na text určený pre Gemerský seniorát: „Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3, 26) V úvode si položil otázku, ako navzájom súvisí reformácia s Vianocami: „Stručnú odpoveď nám dáva apoštol Pavel: Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Teda Ten, kto spája tieto dva sviatky, je Ježiš Kristus. V Ňom dostávame naspäť stratený dar Božieho synovstva. To, čo sme v rajskej záhrade skrze Adama a Evu stratili, sme opäť získali v tú betlehemskú noc, keď v poslušnom Božom Synovi, v novom Adamovi, sa Slovo stalo Telom.“ Brat biskup spomenul i júlové Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe a Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti, ktoré sa konalo pod mottom: „Vy ste soľ zeme.“ Povzbudil veriacich, aby sa usilovali „nestratiť chuť soli“, a vyslovil nádej, že početné stretnutia a programy k 500. výročiu reformácie „nám pomôžu k tomu, aby sme znovu našli a vážili si Pánom Bohom nám darovanú dobrú chuť soli a poslanie, dané nám Ježišom Kristom“.

Príhovor pred spoveďou a Večerou Pánovou mal administrátor seniora Jerguš Olejár, ktorý ho založil na verši Mt 11, 2. Vrátil sa i do minulosti, keď sme spolu s Jánom Krstiteľom boli väzňami v žalári vtedajšej doby − mnohí sa prispôsobili, aby si polepšili, iní trpeli. Pripomenul, že aj v súčasnosti, teda „aj v slobodnej krajine si človek ľahko nájde zotročujúci žalár hriechu. V pokání, spovedajúc sa, volajme a pýtajme sa: Pane Ježiši, si Ty naozaj Ten, čo má prísť do môjho života, do života mojej rodiny?“ V závere zdôraznil, že iba „Jeho milosťou vyslobodení zo žalára hriechu. On sme je Ten Záchranca, ktorý mal prísť“.


Sviatosť Večere Pánovej prisluhovali bratia biskupi, konseniori GES aj hostia z Nemecka. Počas prisluhovania Večere Pánovej spievali vokálna skupina 4G, zmiešaný spevokol Permoníci a spevokol CZ Rožňava aj spevokol Nádej z Revúcej; na klavíri zahral Šimon Majerík. Kantorskou službou počas služieb Božích poslúžila Janka Tomášiková.

Po skončení služieb Božích boli všetci zúčastnení veriaci pozvaní na spoločný obed do priestorov Mestského úradu v Rožňave. Čakalo ich milé prekvapenie: sestry z cirkevných zborov GES pripravili pestré pohostenie z typických jedál gemerského regiónu, ako sú gemerské guľky, plnené kapustné listy, pirohy, halušky, buchty, šišky a ďalšie dobroty, ktoré boli ponúkané v stánkoch jednotlivých cirkevných zborov či pripravené na prestretých stoloch. Všetkým, menovite aspoň bratovi seniorálnemu dozorcovi Jánovi Štefanovi, hlavnému organizátorovi, patrí veľká vďaka za pohostinnosť aj obdiv za vynaliezavosť a nápaditosť, s akou pripravili toto spoločné pohostenie.

Vo veľkej sále mestského úradu boli zároveň inštalované aj výstavy, ktoré si veriaci mohli pozrieť počas obeda. Boli to putovné výstavy „500 rokov reformácie ECAV na Slovensku“, „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“ a „Ekologická certifikácia cirkevných zborov“. O mnohostrannej činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku informovala sestra Katarína Šoltésová; duchovná správkyňa Erika Valková-Krišťáková predstavila Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, jej aktivity a ponúkané študijné možnosti.

Popoludní seniorálne stretnutie pokračovalo opäť v evanjelickom kostole slávnostným programom, ktorý spoločne uvádzali seniorálna kaplánka Emília Velebírová a bývalá seniorálna kaplánka Zuzana Poláková. Už v úvode programu na srdcia veriacich zaklopali deti z CZ Gemerské Teplice s piesňou „Ježiš na srdce ti klope“; pokračovali deti z detských besiedok z Betliara a zo Štítnika básňami a piesňami o reformácii a Martinovi Lutherovi.

Bratov a sestry z GES, ako aj primátora Rožňavy Pavla Burdigu a ďalších hostí privítal seniorálny dozorca Ján Štefan. Administrátor seniora J. Olejár v biblickom úvode podčiarkol, že verš určený Gemerskému seniorátu „Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 26) je skutočne významný a má výrazne reformačný odkaz. „Apoštol Pavel vieru Božieho ľudu označuje za príslušnosť, účasť na Božej rodine; takto sme, stávame sa v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, synmi Božími, dcérami Božími. Vierou, z milosti, pozval nás Kristus Pán do Božej rodiny, aby sme sa stali Božími synmi a dcérami a aby sme sa podľa Ježišovho príkladu stali pre iných svedectvom spásonosnej viery, hrdinami dnešnej doby.“ Lebo „synovia a dcéry Božie sa vo viere spájajú a nachádzajú tak vo svojom Pánovi pomoc, omilostenie a silu na každý boj viery“.

Jedným z cieľov seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie je oboznámiť veriacich s históriou evanjelickej a. v. cirkvi v ich regióne. Tak to bolo aj v Rožňave, kde s prednáškami o dejinách Gemerského seniorátu vystúpili historička Edita Kušnierová (Z dejín evanjelickej cirkvi v Gemeri v rokoch 1526 − 1783) a seniorálny archivár Ján Jakubej (Dejiny Gemerského seniorátu od Šopronského snemu po Peštiansku synodu). Na záver historička Silvia Lőrinčíková informovala o histórii evanjelického školstva v Rožňave. Prednášky vyjdú v skrátenej podobe v zborníku na záver Roka reformácie 2017.

V rámci programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie primátorovi Rožňavy Pavlovi Burdigovi, ako aj významným osobnostiam Gemerského seniorátu: bývalému konseniorovi a seniorovi GES Jánovi Klátikovi, zborovému a seniorálnemu dozorcovi a bývalému predsedovi Synody ECAV Viliamovi Griegerovi, historičke Edite Kušnierovej, archivárovi GES Jánovi Jakubejovi, ev. a. v. farárovi z Nemecka Hansovi-Martinovi Dernovi, ktorý pôsobil na Gemeri v rómskej misii, zborovému dozorcovi CZ Slavošovce Júliusovi Lalikovi, ktorý pokračuje v jeho práci, zborovému dozorcovi CZ Rejdová Jánovi Krišťákovi za aktivitu pri vyšívaní gobelínu, ďalej kurátorovi, pokladníkovi a presbyterovi CZ Revúca Milanovi Švecovi, zborovému dozorcovi CZ Gemerská Poloma Vladimírovi Lišuchovi, zborovej dozorkyni CZ Mokrá Lúka Margite Paličkovej a dlhoročnému kurátorovi, presbyterovi a kantorovi z CZ Ratkovské Bystré Jánovi Matejovi. Za tých ocenených, ktorí si pamätné medaily mohli osobne prevziať, poďakoval brat Viliam Grieger.

Aj predsedníctvo GES odovzdalo ďakovné listy Viliamovi Griegerovi, Jánovi Jakubejovi, Silvii Lőrinčíkovej, Edite Kušnierovej, Jánovi Krišťákovi, Júliusovi Lalíkovi, Hansovi-Martinovi Dernovi, prof. Hroncovi, Štefanovi Havlíkovi, ako aj partnerskému dekanátu v Neuenbürgu. Pamätné tablá s fotografiami kostolov vo všetkých cirkevných zboroch GES budú pripomínať tieto vzácne chvíle nielen oceneným, ale aj hosťom a spoluorganizátorom podujatia.

Popoludňajší program bol tiež popretkávaný hudobnými vstupmi v podaní zborových spevokolov z Rožňavy, Revúcej, Dobšinej a Rejdovej; vystúpila i vokálna skupina 4G z Rožňavy, ako aj viacerí sólisti. Na záver spojené spevokoly GES zaspievali pieseň „Len v Boha dúfa moja duša smelo“.

Na záver vyše trojhodinového duchovno-kultúrneho programu sa veriacim prihovorili generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč. Potom predsedníctvo GES priplo na reformačnú štafetu stuhu s biblickým veršom Gemerského seniorátu a štafetu odovzdalo predsedníctvu Rimavského seniorátu, kde sa bude konať ďalšie stretnutie k 500. výročiu reformácie.

Stretneme sa teda v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rimavskej Sobote v nedeľu 8. januára 2017 o 10.00 hod.

Fotografie: Edita Škodová

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.