Spoločné vyhlásenie generálneho biskupa Miloša Klátika a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka

Spoločné vyhlásenie generálneho biskupa Miloša Klátika a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka

Generálny biskup M. Klátik a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity P. Pollák sa stretli 29. 3. 2016 na GBÚ v Bratislave, aby prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu, postavenie Rómov v rómskych komunitách a možnosti ochrany pred šírením extrémizmu a neznášanlivosti. Jednou z podstatných tém bola otázka, ako zapojiť cirkev do pastorácie Rómov a zlepšiť ich životnú situáciu prostredníctvom viery a misijnej práce.
Generálny biskup oboznámil splnomocnenca vlády pre rómske komunity s aktivitami ECAV na Slovensku, ktorá z vlastných zdrojov zo zbierok, ktoré organizuje medzi svojimi členmi, ale aj vďaka finančnej podpore partnerských evanjelických cirkví z Nemecka sa aktívne zapája do riešenia problematiky starostlivosti o rómsku menšinu. Ide predovšetkým o oblasť vzdelávania a výchovy a snahy o postupnú integráciu Rómov do spoločenstva cirkevného zboru. Informoval o stanoviskách ECAV k extrémizmu a rasovej či náboženskej neznášanlivosti, ktorými ECAV už v minulosti, ale aj teraz reaguje na dianie v spoločnosti.

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák po stretnutí vydali spoločné vyhlásenie:

„Pán Ježiš Kristus nás učí milovať svojich blížnych. Náš blížny je každý, kto potrebuje našu pomoc. Pamätajme na to my, kresťania, ktorých sám Ježiš Kristus nazval soľou zeme. Viera kresťana nemôže byť spájaná s akýmikoľvek prejavmi rasizmu a extrémizmu. Každý človek má svoju hodnotu a dôstojnosť.

Je potrebné sa navzájom lepšie spoznávať, prekonávať zaužívané stereotypy, prichádzať do rómskych komunít. Tak sa o to snaží aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v rámci projektu Evanjelium do rómskych domácností i v rôznych aktivitách evanjelických duchovných, ako aj pôsobením Občianskeho združenia ROMA.

Kresťanská viera a z nej vyplývajúca láska k blížnemu sa musí prejavovať aj v konštruktívnej a účinnej pomoci, vo vzájomnom porozumení a vzájomnej ochote prispievať k zlepšeniu kvality života.“

Galéria k článku