Slávnostné služby Božie pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu

Slávnostné služby Božie pri 230. výročí pamiatky posvätenia chrámu

V Nedeľu Deviatnik 24. 1. 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 230. výročia posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol biskup VD S. Sabol.
Ani chladné januárové počasie nezabránilo evanjelikom, pozvaným hosťom i veriacim z iných cirkví v našom meste i z blízkeho okolia prísť do nášho krásneho kostola pripomenúť si jeho okrúhle narodeniny a vzdať úctu a poďakovanie Trojjedinému Pánu Bohu za všetku Jeho milosť a požehnanie, ktoré nám s láskou neustále preukazuje, a uctiť si pamiatku našich predkov a vzdať hold ich práci, obetavosti a vykonanému dielu, ktoré v podobe chrámu Božieho zanechali pre nás i pre budúce generácie.

Slávnostné služby Božie sa začali za hudobného entrée chrámového zboru Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej, počas ktorého do chrámu vošiel sprievod duchovných. Následne prítomných hostí i ostatných zhromaždených srdečne privítal zborový dozorca CZ ECAV Spišská Belá Jozef Gemza. Vyjadril potešenie z toho, že tieto služby Božie sú výnimočné nielen v duchu daného výročia, ale i Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Spoločne sme sa zamýšľali nad významom chrámu na základe vybraných veršov z 8. kapitoly 1. knihy Kráľov.

V rámci služieb Božích odzneli i pozdravy hostí. Na roky služby Bohu v tomto kostole si zaspomínala sestra farárka Helena Benková, z ktorej slov bolo cítiť úprimnú radosť z možnosti znovu sa ocitnúť v tomto chráme a pobudnúť v spoločenstve s bývalými cirkevníkmi. Nasledoval príhovor rímskokatolíckeho brat farára Petra Petreka, ktorý vyjadril želanie, aby náš kostol bol nielen miestom na ďakovanie Bohu za všetky dary a milosť či miestom na odpočinok, ale aj miestom „čističky duše“ či „dobíjačky batérií“, kde sa môžeme my aj budúce generácie zbližovať s Bohom. K „narodeninám“ kostola zablahoželal a za pozvanie prežiť túto slávnosť spolu s nami poďakoval brat farár gréckokatolíckej farnosti Ihľany Mikuláš Chanáth. Primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak vyslovil radosť z toho, že naši predkovia napriek všetkým ťažkostiam danej doby dokázali s Božím požehnaním vybudovať a zanechať nám takéto dedičstvo v podobe nášho chrámu. Krátko spomenul i prácu kňaza a významnej osobnosti na regionálnej i národnej úrovni Samuela Webera. Spolu s manželkou sa kyticou kvetov poďakoval zborovej farárke Eve Germanovej a zaželal jej do ďalšej práce v zbore mnoho síl, elánu, dobrých ľudí okolo seba a Božieho požehnania.

Históriou stavby kostola od jeho počiatku v roku 1784 a prierezom jeho dejín, vykonaných opráv a stavebných úprav až po súčasnosť nás slovom previedol kronikár CZ ECAV Spišská Belá Ján Pieger.

Na záver služieb Božích zborová farárka Eva Germanová poďakovala prítomným za to, že sa zúčastnili na tejto našej slávnosti a poslúžili nám slovom či spevom a svojou prítomnosťou povzbudili náš zbor do ďalších prác, aktivít a rozvoja v duchovnom i materiálnom smere. Budúce konfirmandky prítomným hosťom poďakovali odovzdaním živého kvetu a malej pozornosti od cirkevného zboru.

O príjemné hudobné spestrenie služieb Božích sa okrem spomínaného chrámového zboru Rímskokatolíckej farnosti Spišská Belá pričinili aj mládežnícky zbor Fortuna a domáci zborový spevokol.

Punc slávnosti týmto „narodeninovým“ službám Božím dala evanjelická hymna Hrad prepevný. Potom chrámové zhromaždenie vyšlo z kostola do kostolnej záhrady, kde i napriek chladnému počasiu ešte mnohí zotrvali vo vzájomných rozhovoroch pri občerstvení, ktoré pripravili domáci cirkevníci.

Vďaka Ti, Bože, za všetky snahy a diela, ktoré nám požehnávaš,
za Tvoju ochranu, milosť a lásku, ktorú nám každý deň dávaš.
Vďaka Ti, Bože, za všetky ruky, ktoré pre Teba tvoria a pracujú,
i za všetky ústa, ktoré Tvoju slávu piesňami zvestujú.
Vďaka Ti, Bože, za Tvoj chrám, rukami našich predkov vystavaný,
za Tvoju ochranu, požehnanie a všetky obete pri jeho stavaní.
Vďaka Ti, Pane, že i dnes v tomto chráme Tvoje slová sa zvestujú
a za všetku túto milosť naše srdcia Ti preto úprimne ďakujú.


Verím, že každý z nás sa stotožní s myšlienkami, ktoré odzneli v príhovoroch hostí: aby náš kostol bol nielen miestom na ďakovanie Bohu za všetky dary a milosť či miestom na odpočinok, ale aj miestom „čističky duše“ či „dobíjačky batérií“, kde sa môžeme my aj budúce generácie našich potomkov zbližovať s Bohom, a tak žiť život podľa Božích prikázaní. Aby nielen v našom cirkevnom zbore a nielen v našom chráme Božom platili slová Písma svätého, ktoré sú napísané v Zjavení Jána 21, 3: „Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi.“

Foto: Ľuboš Ulbrich

Galéria k článku