Konalo sa ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví

Konalo sa ustanovujúce valné zhromaždenie  Asociácie slovenských evanjelických cirkví

Najvyšší predstavitelia slovenských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Česka a zo Slovenska sa 6. júla 2016 v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní zišli v hoteli Fiume v Békešskej Čabe na ustanovujúcom valnom zhromaždení Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia.
Týmto aktom za účasti mnohých zahraničných hostí a značného záujmu kresťanských i národnostných médií sa aj po formálnej stránke inštitucionalizovala spolupráca slovenských evanjelických cirkví augsburského vyznania a cirkevných organizačných jednotiek.

Založenie asociácie je ďalším krokom k naplneniu dávnych túžob slovenských evanjelikov roztrúsených po celom svete po spoločenstve, v ktorom by mohli bez ohľadu na politické hranice spoločne vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha – tak, ako nás to učili naši otcovia, otcovia našich otcov a všetci naši dávni predkovia, ktorých odkaz cez stáročia nesieme ďalej.

V duchovnej sfére sme boli vlastne spolu vždy. Napriek nepriazni osudu – vojny a povojnové usporiadania, ktoré menili a zavádzali medzi nás raz prísnejšie, raz voľnejšie hranice – spájala nás Kralická Biblia a Tranovského kancionál. Čítali sme to isté Slovo, spievali tie isté piesne z Tranoscia či neskoršieho Zpěvníka a dnešného Evanjelického spevníka a v našej drahej slovenčine sme sa modlili – prosili, ďakovali a chválili nášho nebeského Otca za všetko, čo pre nás vykonal.

Zasadnutie valného zhromaždenia a tým vlastne aj celé V. evanjelické cirkevné dni otvoril Dušan Vagaský, riaditeľ generálneho biskupského úradu a podpredseda ústredného organizačného výboru V. evanjelických dní. Modlitbou poslúžil zborový farár Jaroslav Javorník z Kulpína.

Zmysel a ciele, ktoré si pred seba kladie novozakladaná organizácia, vo svojom príhovore zdôraznil Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, a Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku. Ako povedal vo svojom príhovore aj biskup Vrbovský, zasadili sme strom, a teraz ho treba už len dobre zalievať, aby ovocie, ktoré budú oberať tí, čo prídu po nás, bolo na úžitok všetkým.

V pracovnej časti rokovania generálny biskup Miloš Klátik zdôraznil, že túto asociáciu zakladáme v úmysle šíriť bez ohľadu na politické hranice štátov evanjelium Ježiša Krista, vyznávať v jazyku slovenskom vieru v Trojjediného Pána Boha, svedčiť o Ňom a posilňovať vo viere všetkých ľudí hlásiacich sa k evanjelickému augsburského vyznania náboženstvu a slovenským koreňom.

Asociácia slovenských evanjelických cirkví (ASEC) vznikla ako cirkevná organizácia podľa cirkevného práva Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a má sídlo v Novom Sade v Srbsku. Zastrešuje na duchovnom poli spoluprácu evanjelických cirkví a cirkevných organizačných jednotiek evanjelických cirkví, ktoré sa hlásia k augsburskému vyznaniu, majú právnu subjektivitu a ich bohoslužobným jazykom je slovenčina.

Zakladajúci členovia Asociácie schválili štatút Asociácie slovenských evanjelických cirkví a zvolili správnu radu v zložení:
1. Jaroslav Javorník (Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku),
2. Peter Soták (Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku),
3. Ľudovít Bobčok (Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku),
ako aj revíznu komisiu v zložení:
1. Dušan Saják (Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku),
2. Monika Szelényiová (Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti),
3. Štefan Ryba (Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe).

Slávnostný ráz ustanovujúceho valného zhromaždenia zvýraznili nábožné piesne spevokolu Credimus, ktorý pôsobí v Báčskom senioráte SEAVC v Srbsku pri cirkevných zboroch Kulpín, Báčsky Petrovec a Hložany. Medzi piesňami v ich podaní zaznela v kralickej češtine aj nám evanjelikom obzvlášť vzácna pieseň Hrad prepevný. Živá hudba, ktorá sprevádzala podpis zmlúv, znela v podaní Janka Siromu (klávesy) a Miroslava Ponjičana (trúbka). Slávnostný prípitok na záver stretnutia predniesol generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč.

Asociácia nie je uzavretým spoločenstvom. V zmysle štatútu sa riadnym členom asociácie môžu stať aj ďalšie cirkevné spoločenstvá – cirkvi alebo cirkevné organizačné jednotky združujúce slovenských evanjelikov augsburského vyznania žijúcich v príslušnom štáte, ktoré majú právnu subjektivitu podľa zákonov o cirkvách príslušného štátu. Asociácia je otvorená aj ostatným spoločenstvám slovenských evanjelikov augsburského vyznania bez právnej subjektivity, ako sú modlitebné spoločenstvá slovenských veriacich, oltárne krúžky a podobne, pôsobiace pri miestnych cirkevných zboroch, ktoré môžu požiadať o štatút člena – pozorovateľa.

Na podporu činnosti asociácie bola vyhlásená ofera z otváracích služieb Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch. Výnos z tejto ofery vo výške 1 198,55 eur, 109 305 forintov a 2 473 dinárov (v prepočte spolu cca 1 566 eur) poslúži na rozbeh činnosti tohto združenia.

Nech sa Pán Boh prizná k svojim aj v tomto medzinárodnom združení slovenských evanjelikov.

Fotografie: Edita Škodová

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.