ESŠ v Prešove s vianočným programom

ESŠ v Prešove s vianočným programom

Evanjelická spojená škola v Prešove znamená, že sa spojilo niekoľko organizačných zložiek do jedného celku. Dôležité je to, že žiakov i učiteľov materskej školy, základnej školy a gymnázia spája láska Kristova, že sa napĺňajú slová Žalmu: „Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú.“
V adventnom čase, čase očakávania druhého príchodu Božieho Syna na svet, sme mohli radosť z blízkosti spoločenstva bratov a sestier prežiť hneď niekoľkokrát prostredníctvom vystúpení našich detí a žiakov pred rodičmi, spolužiakmi či veriacimi z blízkych cirkevných zborov.

Evanjelická materská škola
Jednou z najnáročnejších akcií v materskej škole je Vianočná akadémia. Na tento výnimočný deň - 13. december - sa poctivo pripravovali už dlhé týždne predtým. Úlohou učiteliek bolo pripraviť program a duchovný správca, vedúca ŠJ i rodičia si zobrali na starosť technické a organizačné zabezpečenie akcie. Nápad plodil nápad a vznikla SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ. Vystúpenie detí vo Dvorane BÚ VD ECAV sa začalo úvodnou pesničkou - Sneží, sneží sneh. Potom začala vyčíňať Snehová kráľovná a na scénu prichádzali detí prezlečené za Gerdu, Kaya, babičku, detičky, stromčeky, vrany, lúpežníkov, sovy, losov a sprevádzali ich aj rozprávači. Gerda svojimi slzami a láskou zachránila Kayovo srdce. Týmto príbehom sme chceli poukázať na to, že aj Boh poslal svojho Syna - Ježiša - na tento svet, aby svojou láskou a krvou zachránil to naše srdce.

Evanjelická základná škola, 1. stupeň
Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, naši žiaci za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície. Za pomoci sprievodcu a štyroch adventných sviečok sme v zaplnenej sále kina Scala 14. decembra cestovali VIANOČNÝM VLAKOM do Betlehema. Na scéne sa objavil tanec, spev, básne, scénky i hovorené slovo. To, že Vianoce, nie sú len o hmotných daroch a tlačeniciach v obchodoch, ale sú o úprimnej láske, poodhalili adventné sviečky za pomoci malého anjela. Boh nám dal dôvod na radosť. Pretože sa narodil Spasiteľ sveta a všetkých nás – Pán Ježiš Kristus, ktorý nám chce byť blízko a darovať nám svoj pokoj. Môžeme v našom živote okúsiť bohatstvo viery, nádeje, pokoja a lásky.

Evanjelická základná škola, 2. stupeň
15. decembra sa žiaci 2. stupňa predstavili svojím vianočným (dramaticko-hudobným) vystúpením vo Dvorane BÚ VD ECAV. V príbehu o nešťastnom, ale snívajúcom oslíkovi, ktorý sa cíti byť neužitočným, sa postupne predstavili rôzne zvieratká so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré oslík stretol na svojej ceste. Oslík však putuje ďalej za žiarivou hviezdou a nakoniec s úžasom zisťuje, že to najvzácnejšie, čo môže v živote získať, je žiarivá hviezda Božej lásky, čo spolu s ostatnými postavami z príbehu pripomenul aj všetkým prítomným divákom. Celé predstavenie krásne doplnili a spestrili piesne, ktoré žiaci spievali v hudobnom sprievode starších spolužiakov z gymnázia pod vedením Mgr. Z. Pulščákovej. Vďaka patrí aj pani učiteľkám Mgr. M. Čurlíkovej, ktorá sa ujala roly režisérky, a Mgr. Janke Gregovej, ktorá sa postarala o krásne kostýmy a celému technickému tímu. Naši žiaci podali úžasné herecké aj spevácke výkony a vianočné posolstvo, ktoré sa dotklo každého srdca v sále. P. S.: V našom príbehu sa z nepotrebného oslíka stal hrdina, ktorý odniesol malého Ježiša s rodičmi do Egypta, keď utekali pred kráľom Herodesom. Pán Boh si môže použiť každého z nás - aj toho, kto sa cíti tým najmenším a zbytočným, lebo v Jeho očiach sme všetci vzácni a výnimoční.

Evanjelické kolegiálne gymnázium
V priestoroch zborovej miestnosti Evanjelického a. v. farského úradu v Prešove sa 16. decembra 2016 o 17.00 hod. konalo vystúpenie žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Predstavenie „Začiatok je keď, alebo ... O náprave človeka“ bolo pripravené pri príležitosti 20. výročia znovuobnovenia školy a po prvýkrát sa odohralo 27. 10. v PKO Čierny orol. Na fare sa predstavenie hralo pre veľký záujem ešte raz. Gymnazistov prišlo podporiť okolo 130 divákov.

Na začiatok zaznela pieseň Z Prešova sa ozýva EKG, EKG; vivat kolégium, v ktorej žiaci spievali aj tieto slová: Buď pochválený nami, s Tebou nie sme sami, k nám priznáva sa Pán, jedna vec je istá, v srdci máme Krista, k nám priznáva sa Pán. Žiaci zobrazovali človeka ako tvora hriešneho, zápasiaceho od počiatku s rôznymi pokušeniami. Predstavenie bolo naplnené vďačnosťou za 20 rokov existencie školy, pričom poukazovalo na to, že aj v tomto adventnom čase na možnosť nápravy človeka prostredníctvom prijatia „svetla“, ktoré prišlo na svet v podobe Ježiša Krista.

Školská kapela uzavrela celé vystúpenie piesňami Do tmy na svet a Emanuel. Divadelné predstavenie, ktoré zožalo u publika veľký úspech, pripravila spolu so žiakmi PhDr. Ľudmila Kónyová a školský spevokol a kapela sa predstavili pod vedením Mgr. Sone Grestyovej a Mgr. Zuzany Pulščákovej.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, pedagógom, ktorí ich na vystúpenia pripravovali, ako aj všetkým tým, ktorí často neboli videní, ale bez ktorých by organizačne nemohli byť akadémie – vystúpenia pre verejnosť – realizované. Vďaka predstaveniam, ktoré sa konali v popoludňajších hodinách, sme mali možnosť zastaviť a stíšiť sa v adventnom čase. Prežívať radosť „,... lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán“ (Lukáš 2, 11).

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.