Z Generálneho presbyterstva ECAV 4. 12.

Z Generálneho presbyterstva ECAV 4. 12.

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 4. decembra 2015 konalo posledné tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku.
Pred samotným zasadnutím sa členovia GP zišli vo zvolenskom chráme Božom, aby boli účastní na slávnostnom uvedení novozvolených členov Generálneho presbyterstva (GP) a sudcov Generálneho súdu ECAV na Slovensku do ich funkcií. Úvod týchto funkcionárov vykonal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý vo svojom príhovore pripomenul uvádzaným, že v službe, ktorá ich čaká, budú musieť nie raz rozhodovať a prijímať závery, ktoré nebudú jednoduché. Musia však stáť vždy na strane pravdy, verní slovu Božiemu, i keby to malo byť proti mienke väčšiny, čo nie je jednoduché a vyžaduje si to osobnú statočnosť. Zaželal im v tejto službe Božie požehnanie.Pracovné rokovanie sa začalo prerokovaním odložených správ z minulého zasadnutia. GP sa oboznámilo so zásadami Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 27. 6. 2015 v nadväznosti na Zákon 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov zamestnancov ECAV na Slovensku o protispoločenskej činnosti a majú platnosť obmedzenú do prijatia príslušného cirkevného zákona Synodou ECAV na Slovensku. GP poverilo právny výbor, aby na synodu pripravil návrh takéhoto zákona.

Druhým odloženým bodom ešte z minulého zasadnutia, bol návrh Zmluvy o spolupráci medzi ECAV a SEM. Tento návrh zmluvy iniciovalo Predsedníctvo ECAV v nadväznosti na diskusiu, ktorú samo v cirkvi otvorilo na jeseň minulého roku v súvislosti s prácou s mládežou a jej mládežníckou organizáciou. Zmluva by mala stanoviť základné mantinely spolupráce pri výchove a vzdelávaní evanjelickej mládeže a pri zabezpečovaní jej duchovného a osobného rozvoja, a tak napĺňať poslanie ECAV aj SEM, ktorým je šírenie evanjelia Ježiša Krista, vyznávanie viery v Trojjediného Pána Boha a vštepovanie viery do života mladých ľudí. Aj keď predloženiu návrhu zmluvy do GP predchádzalo rokovanie k návrhu zmluvy Predsedníctva ECAV so zástupcami SEM, ktoré sa uskutočnilo 11. 9. 2015, dodatočne zaslané pozmeňujúce návrhy k zneniu zmluvy zo strany SEM vyvolali potrebu opätovnej diskusie k zneniu zmluvy. GP preto poverilo Predsedníctvo ECAV a Zbor biskupov ECAV, aby spoločne s Predsedníctvom SEM prediskutovalo svoje názory a pokúsili sa dospieť k dohode na spoločnom znení. Takéto spoločné znenie bude ďalej predložené k vecnej diskusii vo výbore misie, v školskom výbore a napokon aj v právnom výbore. Po prekovaní restov z októbrového zasadnutia sa GP zaoberalo programom, ktorý na decembrové zasadnutie predložilo Predsedníctvo ECAV.

GP s doplňujúcimi pripomienkami schválilo zápisnicu zo zasadnutia z 2. októbra a vzalo na vedomie aj vyhodnotenie plnenia uznesení z tohto zasadnutia. Predsedníctvo ECAV súčasne informovalo GP, že sa na synodu našej cirkvi odvolalo s návrhom proti prijatému uzneseniu 102-6/2015, ktorým sa zakázalo členom GP a zamestnancom a konateľke Reformaty publikovať informácie o Reformate, s. r. o., a o osobách V. Daniša a J. Brozmana. Predsedníctvo ECAV považuje toto uznesenie za uznesenie, ktoré je v rozpore s viacerými cirkevnými a štátnymi predpismi a ustanoveniami Obchodného zákonníka a zavádza sa ním neprípustná cenzúra a diskriminácia. O uznesení rozhodne synoda.

Na GP bola podaná informácia o dvoch misijných podujatiach pripravovaných na budúci rok – o V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe a o X. stretnutí kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti. V najbližších dňoch bude spracovaný informačný bulletin k týmto akciám, kde budú uvedené základné informácie o programe, ale aj o prihlasovaní, platení účastníckeho poplatku a organizácii prepravy. Tieto pokyny budú zaslané seniorom a zverejnené na našom webe. V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500. výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovní cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov a zapojené sú do nich aj cirkevné školy a rôzne evanjelické spoločenstvá. Celocirkevnými podujatiami sa opakovane zaoberá aj GP a viaceré projekty, ktoré už boli schválené, sa už realizujú. Na tomto GP bol predstavený projekt Oslobodení Božou milosťou, ktorým by sa podľa slov generálneho biskupa zastrešili a dôstojným spôsobom zavŕšili oslavy 500. výročia reformácie. Postupnými stretnutiami veriacich v seniorátoch, ktoré budú organizované od 30. októbra 2016 do 31. októbra 2017, sa veriaci evanjelici celého Slovenska symbolicky prihlásia k odkazu reformácie. Podujatie vyvrcholí 31. októbra 2017 v Bratislave službami Božími a slávnostným večerom v Slovenskom národnom divadle. Aj k tomuto podujatiu bude pripravený informačný bulletin, distribuovaný do všetkých cirkevných zborov.

Predsedníctvo ECAV informovalo o budúcoročných termínoch zasadnutí GP a navrhlo generálnemu presbyterstvo zvolať na dni 10. až 11. júna 2016 do Prešova Synodu ECAV na Slovensku, čo GP aj schválilo. Prešov bol zvolený aj s ohľadom na 470. výročie synody, ktorá prijala tzv. prešovské artikuly, v ktorých sa definovala dvojstupňová cirkevná správa ECAV – cirkevné zbory a senioráty.

GP bol predložený prehľad aj ostatných aktivít celocirkevného významu, pripravovaných v roku 2016. Tento prehľad bude zverejnený na našej webovej stránke a bude sa priebežne aktualizovať.

Tak ako každý rok, aj teraz v decembri sa na GP schvaľovali ofery na rok 2016. Medzi povinne vyhlasované ofery GP na budúci rok zaradilo 2 ofery na Generálnu podporoveň, oferu na V. ECD, pre Svetový luteránsky zväz a oferu na pomoc utečencom. Medzi dobrovoľne vyhlasované ofery sú zaradené ofery na Fond vzdelávania, Fond misie, Fond ECAV na podporu EBF UK a ofera na podporu aktivít k 500. výročiu reformácie.

Na návrh správnej rady Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi udelilo GP Michale Tomčíkovej, Natálii Ostrihoňovej, Simone Kapitáňovej a Valérii Krajčírovičovej ako najlepším študentkám v príslušnom ročníku EBF za akademický rok 2014/2015 štipendiá vo výške 1000 € na osobu.

Predsedníctvo ECAV vyžiadalo od Romana Porubäna, predsedu komisie pre chátrajúce, nevyužívané alebo málo využívané kostoly, informáciu o stave riešenia problému. Predseda komisie zdôraznil potrebu spracovania technického zhodnotenia vytypovaných asi cca 50 ohrozených kostolov, na záchranu ktorých ich vlastník (CZ) nemá vlastné zdroje. GP vyžiadalo od komisie písomnú správu k danej téme a požiadalo GHV o súčinnosť pri riešení financovania vyhotovenia technickej dokumentácie.

GP sa zaoberalo aj očakávaným plnením účelového transferu, ktorým MK SR prispieva na hmotné požitky duchovných a prevádzku ústredia. Zároveň si vypočulo informáciu o očakávanej valorizácii základných platov duchovných o 4 % od 1. 1. 2016 a rozhodlo o takúto sumu valorizovať aj mzdy neordinovaných pracovníkov ECAV. Predsedníctvo ECAV do programu rokovania GP predložilo aj uznesenie, ktorým GHV požiadalo seniorov, aby poskytli pre potreby spracovávanej analýzy financovania ECAV výkazy hospodárenia CZ, seniorátov (ale aj dištriktov a ECAV) za rok 2015.

GP zhodnotilo, že v záujme zefektívnenia svojho rokovania je potrebné niektoré kompetencie z úrovne GP presunúť nižšie, a uložilo právnemu výboru pripraviť návrhy príslušných legislatívnych úprav našich predpisov. Ide napríklad o schvaľovanie príspevkov zo sociálneho fondu a rozhodovanie o personálnych zmenách na generálnom biskupskom úrade.

Zákon č. 2/1999 o hospodárení COJ ukladá GP schvaľovať zámer predaja nehnuteľnosti v hodnote vyššej ako 100-tisíc €. Preto sa na zasadnutí GP zaoberalo aj žiadosťou seniorálneho presbyterstva BAS, ktoré odsúhlasilo zámer Cirkevného zboru ECAV Svätý Jur odpredať v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 Národnej diaľničnej spoločnosti svoje pozemky. Aj GP tento zámer odsúhlasilo.

Do programu GP boli zahrnuté i voľby na uprázdnené miesta vo výboroch a komisiách. Do Bohoslužobného výboru bol zvolený Daniel Midriak a Peter Soták, do Heraldickej komisie Ladislav Vrtel, Radoslav Grega a Jozef Karlík a do Koordinačného výboru rómskej misie Ľuboslav Beňo, Stanislav Gurka a Ivan Bojna.

Predsedníctvo ECAV informovalo GP aj o pokračovaní súdneho sporu, v ktorom okresný súd rozhodol, že s bývalým duchovným bol neplatne rozviazaný pracovný pomer. V súčasnosti prebieha spor o výške náhrad za ušlú mzdu. Aj v tomto prípade sa ukazuje, že i keď štát dal cirkvi vysokú autonómiu v rozhodovaní o svojich vlastných záležitostiach, neschopnosť dohodnúť sa vo vnútri cirkvi na vnútornom predpise upravujúcom podmienky vzniku a ukončenia pracovného pomeru s duchovným je v konečnom dôsledku na škodu cirkvi samotnej – a to nielen po finančnej stránke, ale i stránke jej spoločenskej prestíže.

Konateľka spoločnosti Reformata predložila GP informáciu o technickom stave jednej z najohrozenejších budov vo vlastníctve ECAV – Panenskej 25. Bola predložená informácia o návrhu riešenia jej zlého technického stavu v troch alternatívach a o vyvolaných potrebách investícií. Vedenie spoločnosti sa bude týmto zaoberať a GP očakáva celkovú správu o stave nehnuteľnosti, o pláne ich postupnej rekonštrukcie a o financovaní týchto opráv. GP bola podaná zo strany konateľky spoločnosti Reformata aj informácia o pokračujúcich ťažkostiach s chýbajúcimi účtovnými dokladmi spoločnosti, ktoré bývalé vedenie a bývalá ekonómka spoločnosti neodovzdali pri ukončení svojho pôsobenia v spoločnosti. Toto je potrebné riešiť aj vzhľadom na to, že sa blíži koniec roka a spoločnosť Reformata bude musieť vykonať dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku a záväzkov. GP však nevedelo k tejto téme už prijať žiadne nové uznesenie, a tak zostalo len na morálnom apele ekonóma spoločnosti, ktorý poprosil dozorcu ZD ECAV na Slovensku, prítomného na zasadnutí, aby využil svoj vplyv na svoju sestru – bývalú ekonómku spoločnosti, aby odovzdala zadržiavané doklady. V súvislosti s Reformatou Predsedníctvo ECAV, ktoré vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti, predložilo na GP zámer menovať za druhého konateľa spoločnosti Reformata, s. r. o., Mgr. Štefana Sabola. Po diskusii GP vyslovilo s týmto zámerom súhlas.

Na záver rokovania sa pomodlil dištriktuálny biskup Milan Krivda a generálny biskup Miloš Klátik dal prítomným Áronovské požehnanie.


Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.