Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Od 5. do 7. septembra 2014 sa v cirkevnom zbore v Soli konali každoročné zborové dni. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili v uistení, že Boh prijíma naozaj každého.
Ústredným mottom sa stal citát zo Skutkov apoštolov: „Boh nikoho neuprednostňuje, ale Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo.“ (Sk 10, 34 − 45)

Zborové dni sa začali v piatok večer biblickou hodinou pre dorast a mládež. Na stretnutí mládežnícke piesne hrala domáca hudobná skupina Prázdny kríž. Zamyslenie na tému Boh prijíma každého si pripravil domáci zborový farár Ľuboš Kubačka.

Druhý deň sa začal tradične športových dopoludním, keď najmä mladí športovci zápolili vo futbale a v stolnom tenise. Poobede si na svoje prišli deti, pre ktoré si biblickú tému Boh prijíma každého pripravila zborová kaplánka Zuzana Kubačková. Potom sa deti zabavili pri rozprávke Dlhý, Široký a Bystrozraký v prevedení bábkového divadielka Gašparko z Prešova. Po tomto predstavení detský program pokračoval až do večera tvorivými dielňami, hrami, súťažami vo farskom areáli. K dispozícii bola i veľká farská trampolína.

Medzitým v chráme Božom v Soli pokračoval program pre dospelých oficiálnym otvorením zborových dní bratom farárom i sestrou dozorkyňou Vierou Ďorďovičovou, modlitbou i zhudobneným biblickým veršom. Potom sestra kaplánka privítala milého hosťa, brata Tomáša Gulána z Biblickej školy v Martine, i skupinu mladých hudobníkov A-sharp z Martina. Tomáš Gulán veľmi zaujímavo, pútavo a interaktívne v spolupráci so zúčastnenými vysvetlil, čo to znamená, že Boh prijíma každého. Tieto slová sa týkajú ľudí na oboch stranách, teda tých, ktorí sú veriaci, i tých, ktorí si hľadajú cestu k Bohu. Práve naša viera nám má pomôcť zbúrať múry medzi nami.

Po prednáške sa všetci prítomní mohli občerstviť aj na tele, a to pri spoločnej grilovačke v altánku. Keďže duchovný chlieb je pre nás, a nielen počas zborových dní, centrom našich stretnutí, program pokračoval misijným večerom. Počas neho opäť hrala skupina A-sharp. Tomáš Gulán vtiahol do deja aj prítomných, hrou na zaujímavých hudobných nástrojoch – zvončekoch a hudobných rúrkach. V programe sme si mohli overiť naše vedomosti z rôznych cirkevných oblastí, zaznelo zamyslenie brata Gulána i spoločné stíšenie pri modlitbách.

Zborové dni vyvrcholili nedeľnými slávnostnými službami Božími. Veriaci z cirkevného zboru, ale aj hostia zaplnili lavice chrámu Božieho v Soli. Slávnostným kazateľom bol brat emeritný generálny biskup Július Filo, ktorý prijal pozvanie na túto milú zborovú udalosť. Ako je zvykom počas zborových dní, v rámci služieb Božích sa prisluhovala sviatosť Večere Pánovej. V programe zaznela pieseň detí, pieseň mládeže i spevokolu. Keďže sme začali nový školský rok, brat biskup pri tejto príležitosti požehnal vyše 60 žiakov, študentov i učiteľov. Počas služieb Božích hru na organe sprevádzalo husľové trio v podaní sestry Sotákovej z Merníka spolu s dcérou Annou a synom Danielom. Počas prisluhovania Večere Pánovej hrala skupina Prázdny kríž.

Po skončení služieb Božích sme zborové dni ukončili básňou, ktorú napísala sestra dozorkyňa, i modlitbou brata farára. Na záver sme sa všetci odobrali do susediacej školskej jedálni a spoločným obedom sme tohtoročné zborové dni zavŕšili.

Vďaka Pánu Bohu za požehnaný čas i túto príležitosť spoločne rásť vo viere.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.