Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.
Projekt bol schválený, a tak sa začalo s realizáciou, ktorá mala charakter spracovania dokumentácie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie. Reštaurátorský výskum bol realizovaný vďaka finančnej podpore sumou 1 400 € z Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ a vďaka 5 % spolufinancovaniu Cirkevného zboru ECAV Budikovany vo výške 162 €. Projekt spracovali Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšta.

Sme veľmi radi, že sa nám touto formou podarilo začať s opravou tejto vzácnej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá aj v budúcnosti bude môcť slúžiť na vykonávanie bohoslužobných obradov. V nasledujúcej etape podávania projektov by sme chceli pokračovať ďalším projektom na samotné reštaurovanie drevenej kazateľnice, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave.