Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

O svetovej udalosti, ktorú si dnes pripomíname, apoštol Pavel napísal: Zjavila sa dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom (Tit 3, 4). Veď: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho (J 3, 16). Pán Boh uskutočnil svoj plán našej spásy. – To je najväčší dôvod našej vianočnej radosti, a to aj napriek tomu, že žijeme vo svete, ktorý je poznačený nielen hospodárskou krízou a s ňou spojenými problémami, ale predovšetkým krízou duchovnou a mravnou a tiež aj mnohými inými problémami, chorobami, ťažkosťami, utrpením či prenasledovaním pre vieru v Pána Ježiša Krista..., jednoducho povedané – je to svet poznačený hriechom.

V Ježišovi Kristovi sám Pán Boh navždy dokázal, že nás miluje. Táto láska nie je žiadna ilúzia, ale trvalá skutočnosť. On spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva (Tit 3, 5). Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi je mocou, ktorá zachraňuje hriešny svet, aj nás osobne. Ako kresťania sme poslami vianočnej radosti, ktorá je tu predovšetkým preto, aby naplnila srdce človeka skutočnou radosťou. A to, že sme takýmito poslami – to musí byť viditeľné. Musí to byť viditeľné v našich rodinách, v našich medziľudských vzťahoch, v tom, že sa zastaneme ukrivdených, že chceme a dokážeme pomôcť, že sa vieme rozdeliť s tými, ktorí to potrebujú. Nezabúdajme však na to, že takými poslami vianočnej radosti máme byť každý deň – aj vtedy, keď to práve nie je populárne či moderné.

Ako kresťania máme zodpovednosť, ktorá sa musí prejaviť vo všetkých oblastiach života i v živote našej spoločnosti, našej krajiny. Preto vás v bratskej láske vyzývame, aby ste sa zúčastnili aj na pripravovanom februárovom referende o rodine a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj. Kresťanov jednoducho musí byť počuť a musia byť zreteľne identifikovateľní – v pozitívnom slova zmysle.

Je to tak aj preto, lebo ospravedlnení milosťou Ježiša Krista stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života (Tit 3, 7). Je to nádej večného života v Božom kráľovstve. Neobávajme sa žiť v tejto nádeji! Veď ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú! (1K 2, 9). To je naša nádej, naša večná budúcnosť. Je to budúcnosť pre všetkých, ktorí veria, že v Betleheme narodený Ježiš je Syn Boží, náš Spasiteľ a Pán. Je to budúcnosť, ktorá má veľký význam pre našu prítomnosť.

A za toto veľké obdarovanie v Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi aj my spolu s anjelmi spievajme:
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD