Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 7 - 2012

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 7 - 2012

Posledné riadne zasadnutie GP ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 7. 12. 2012 vo Zvolene. Rokovaniu predchádzala pobožnosť v Ev. a. v. chráme Božom vo Zvolene, v rámci ktorej generálny biskup M. Klátik uviedol do funkcií ďalších funkcionárov ECAV zvolených na ostatnej synode v L. Mikuláši - členov GP a Generálneho súdu ECAV na Slovensku.
Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia bola predložená na rokovanie správa o plnení uznesení, ktorú riaditeľ GBÚ doplnil o aktuálne informácie v súvislosti s oznámením Diakonie – Diakonického diela Evanjelickej cirkvi vo Württembersku. Ako nám oznámili naši partneri, stavebné projekty budú môcť byť podporené z prostriedkov Hoffnung für Osteuropa len vtedy, ak budú doložené stanoviskami ekologických splnomocnencov našej cirkvi (brat Horst Glatz za Západný dištrikt a brat Radovan Gdovin za Východný dištrikt) a stanoviskom expertov evanjelických cirkví z Württemberska a zo Stredného Nemecka. Toto pravidlo naši partneri už uplatnili spätne aj na projekty zaslané z októbrového zasadnutia GP, a tak žiadosti CZ Opiná a CZ Badín budú podporené len s energetickým poradenstvom.

Správa o aktivitách Predsedníctva ECAV bola vzatá na vedomie bez pripomienok.

Na rokovaní GP boli schválené dva projekty Zjednotenie bohoslužobného odevu duchovných a Oprava strechy tolerančného kostola v Gelnici (po doplnení), ktoré budú zaslané Spolku Martina Luthera v Nemecku, kde budú v konkurencií ďalších projektov z rôznych cirkvi Európy a sveta sa uchádzať o podporu z výnosu zbierky už tradične organizovanej medzi veriacimi Nemecka na Veľký piatok (v roku 2014).

Predsedníctvo ECAV informovalo členov GP o termínoch svojich riadnych zasadaní na budúci rok (1. 2. vo Zvolene, 5. 4 v Prešove, 24. 5. a 4. 10. v Bratislave a 6. 12. vo Zvolene). Zároveň odporučilo Predsedníctvu Synody ECAV zvolať budúcoročné zasadnutie tohto nášho najvyššieho organu na 28. a 29. júna 2013 do Myjavy.

Bohoslužobný výbor spracoval návrh protokolu pri slávnostiach v COJ, ktorý bol na tomto zasadnutí GP odsúhlasený a spolu s protokolom pri štátnych prijatiach a zásadách správania v ECAV, prijatom už na minulom GP, bude po definitívnom odsúhlasení Zborom biskupom vydaný ako praktická príručka pre funkcionárov na všetkých úrovniach správy našej cirkvi, ale aj pre každého iného záujemcu, ktorý sa nechá poučiť o „evanjelickom“ protokole, etikete a zásadách slušného správania. GP schválilo na tomto zasadnutí s pripomienkami aj návrh školského výboru na Štatút fondu vzdelávania, ktorý bude zverejnený v najbližšej Zbierke CPP.

GP vyhodnotilo III. ECD, ktoré sa konali v Lučenci, a rozhodlo zvolať na dni 27. až 29. júna 2014 do Spišskej Novej Vsi IV. evanjelické cirkevné dni tematicky zamerané na deti, mládež a novú generáciu evanjelikov, ktorá preberá po nás evanjelické dedičstvo našich predkov.

GP rovnako rozhodlo o usporiadaní Česko-slovenských evanjelických osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie. Tieto celocirkevné slávnosti sa budú konať 4. a 5. júla 2013 na Branči (ako Dištriktuálny deň Západného dištriktu) a k ich organizácii sú prizvané aj Českobratská cirkev evanjelická a Sliezska evanjelická cirkev a. v. v ČR.

Z Valného zhromaždenia Tranoscia, a. s., vzišiel návrh usporiadať konferenciu evanjelických spisovateľov. ECAV sa rozhodla podporiť zorganizovanie takéhoto stretnutia tak personálne, ako aj finančne, a GP pozvalo k aktívnej účasti na príprave konferencie aj ostatných rozhodujúcich akcionárov Tranoscia – naše dištrikty a senioráty. Konferencia by sa mala uskutočniť 19. októbra 2013.

Nielen tieto celocirkevné podujatia, ale aj ďalšie ostatné misijné, vzdelávacie či iné aktivity ECAV sú zahrnuté do prehľadu, ktorý po doplnení nosných aktivít Východného a Západného dištriktu bude zverejnený na našej webovej stránke. Odporúčame tieto podujatia do vašej pozornosti a už teraz si rezervujte na to, čo vás zaujíma, príslušný termín.

GP sa zaoberalo aj informáciou o predpoklade čerpania účelového transferu Ministerstva kultúry SR pre našu ECAV. Očakávame, že tento rok naša cirkev (nezahrňujúc do toho dištrikty a diakoniu) bude podporená štátom vo výške cca 3 528 tis. €. Od roku 2010 zrejme v dôsledku krízy táto dotácia klesá, čo s nárastom cien služieb nakupovaných pre zabezpečenie činnosti ECAV nevytvára ideálne podmienky pre našu prácu.

ECAV na Slovensku je členom viacerých slovenských i medzinárodných združení, ako je Svetová rada cirkví, Konferencia európskych cirkví, Ekumenická rada cirkví v SR, Svetový luteránsky zväz, Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe, Slovenská biblická spoločnosť, Gustav-Adolf-Werk, Komunikačný výbor evanjelických menšinových cirkví v Európe, Pracovné spoločenstvo pre diasporálnu prácu v Európe, Luteránska evanjelická komisia pre cirkev a mládež, Asociácia európskych luteránskych nedeľných škôl. A aj keď členský príspevok do väčšiny združení je len symbolický, celkové náklady pre rok 2012 predstavujú cca 23-tisíc €. Na druhej strane však ECAV na Slovensku svojou spoluúčasťou na činnosti jednotlivých združení posilňuje kredit našej cirkvi aj Slovenska v zahraničí.

GP schválilo celocirkevné ofery na budúci rok. Ich prehľad uvádzame na www.ecav.sk v záložke v úradných oznamoch. Je dôležité, aby duchovný zboru informoval členov ECAV o týchto oferách a organizačne zabezpečil aj výber týchto ofier od veriacich, ktorí budú ochotní ten-ktorý celocirkevný zámer aj takouto formou podporiť.

Aj na tomto zasadnutí sa riešili otázky našich duchovných – či už ide o ich podporu zo sociálneho fondu pri životných jubileách, pri narodení dieťaťa, alebo aj v nezavinenej hmotnej núdzi, udelili sa štipendiá Samuela a Žofie Peressényiovcov pre najlepších študentov teológie EBF UK, vzalo sa na vedomie ukončenie pracovného pomeru k 31. 12. 2012 dvoch zamestnancov GBÚ a stanovili sa vokátor a podmienky vykonávania služby generálneho biskupa a generálneho dozorcu v tomto novom začínajúcom volebnom období.

GP schválilo niektoré zmeny v riešených projektoch financovaných za spoluúčasti zahraničných cirkví (projekt diakonie v CZ Prešov a projekt ROMA v CZ Slavošovce) a udelilo poverenie pre generálny hospodársky výbor vykonať kontrolu inventarizácie majetku CZ ECAV Bratislava.

Na záver rokovania sa pomodlil Radoslav Grega.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.