Udelenie Ceny Leonarda Stöckela 2012

Na hlavných službách Božích počas III. evanjelických cirkevných dní 30. júna 2012 na Námestí republiky v Lučenci bola odovzdaná Cena Leonarda Stöckela za rok 2012. Ocenené boli tri osobnosti ECAV na Slovensku: prof. ThDr. Igor Kišš, doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., a spisovateľ Ivan Kadlečík.
Cena Leonarda Stöckela, veľkej osobnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, je udeľovaná na znak úcty k evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy a kultúry, ktorí:
- svojimi talentmi aktívne a verne pomáhajú svojej cirkvi na všetkých úrovniach jej správy,
- šíria jej dobré meno v občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí tým, že dosahujú v súlade s Božou vôľou pozoruhodné výsledky vo vede, umení, kultúre a iných spoločensky významných oblastiach,
- a tiež svojou vierou, charakterom a morálnym kreditom slúžia za vzor mladej generácii, čím napomáhajú k jej správnej duchovnej i mravnej orientácii.

Generálne presbyterstvo na základe Štatútu Ceny Leonarda Stöckela schválilo na svojom zasadnutí 1. júna 2012 udelenie Ceny Leonarda Stöckela. Cenu laureátom odovzdali členovia Predsedníctva ECAV na Slovensku: generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

Cena bola udelená za prínos Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku:

- prof. ThDr. Igorovi Kiššovi, slovenskému evanjelickému teológovi a filozofovi, v oblasti náboženstva
Narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, Petržalke, Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal docentom na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, v roku 1987 bol vylúčený zo školy a mal zákaz publikovať v ČSSR. Po páde komunizmu bol na fakultu opäť povolaný; stal sa vedúcim Katedry systematickej teológie a v rokoch 1997 – 2003 bol na tejto fakulte dekanom. Je autorom koncepcie evanjelických anglických bilingválnych gymnázií na Slovensku. Upriamuje sa na otázky morálnej teológie a filozofie. Je odborník na Luthera, dogmatiku a etiku. Ako prívrženec kresťanského realizmu sa usiluje podložiť sekulárne riešenia všeľudských otázok teologickými argumentmi. Bola mu udelená Zlatá medaila Univerzity Komenského a rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie.

- doc. Dr. Milošovi Kovačkovi, PhD., slovenskému historikovi, v oblasti vedy
Narodil sa 30. októbra 1940 v Martine. Bibliograf, historik knižnej kultúry a cirkevných dejín. Je významným riešiteľom štátnych vedecko-výskumných úloh v oblasti projektovania národného knižnično-informačného systému Slovenskej republiky. V rokoch 1991 – 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice a v rokoch 1999 – 2010 ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole v Martine. Publikoval celý rad publikácií, štúdií a príležitostných statí o významných evanjelických osobnostiach. Spracoval a vydal vedecké monografie, faksimilné edície prameňov, monografické štúdie a state z oblasti histórie, kultúrnej a cirkevnej histórie, ako aj dejín knižničnej kultúry.

- Ivanovi Kadlečíkovi, slovenskému prozaikovi, básnikovi a esejistovi, v oblasti kultúry
Narodil sa 8. apríla 1938 v Modre v rodine evanjelického farára. Pre politické postoje vyslovované najmä v publicistickej tvorbe ho v roku 1971 prepustili zo zamestnania, vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a počas celého obdobia normalizácie nemohol publikovať. Vyše päť rokov bol nezamestnaný. V roku 1977 odišiel do Pukanca, kde pracoval ako vedúci v predajni Slovenskej knihy. V rokoch 1982 – 1990 pôsobil aj ako organista v evanjelickom kostole. Po novembri 1989 sa stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jeden z mála slovenských literárnych disidentov, človek, ktorý považuje život v pravde a mravnosti za samozrejmosť. Vo svojej tvorbe je zakorenený v dejinách a v generáciách svojich predkov. Tvorbu nechápe ako pekné rozprávanie, ale ako bytostný prejav, do ktorého sa musí človek vložiť celý.

V mene ocenených sa za prejav uznania na záver poďakoval prof. Igor Kišš.

Foto: L. Kukula

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.