Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Na biskupskom úradu ZD vo Zvolene sa 3. decembra 2012 konalo stretnutie Zboru biskupov ECAV s Výborom Združenia evanjelických duchovných (ZED).
Program stretnutia tvorilo niekoľko tém. Prvým bodom rokovania bolo oboznámenie členov Výboru ZED s fungovaním fondu Beckovská Vieska, čo priblížil riaditeľ Generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský, pričom zároveň zodpovedal na otázky členov Výboru ZED. Druhým bodom rokovania bolo stretnutie Zboru biskupov ECAV s Výborom ZED a tiež s predstaviteľmi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, na ktorom hlavným bodom programu bolo uznesenie z valného zhromaždenia ZED č. 5/2012: „Valné zhromaždenie ZED žiada Zbor biskupov ECAV doriešiť otázku duchovných v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR tak, aby došlo k zrovnoprávneniu týchto duchovných v rámci postavenia cirkevných predstaviteľov v ECAV na Slovensku.“ Tretím bodom rokovania boli témy ako pastorálna starostlivosť o kňazov, teologická konferencia a účasť dôchodcov na konferencii, mobilný operátor a ďalšie možnosti vyjednávania s dodávateľmi plynu, elektriny a vody. Na stretnutí sa zúčastnila aj generálna právna zástupkyňa Anna Drobná, ktorá odpovedala na otázky v zmysle cirkevného práva.

Stretnutie bolo ukončené piesňou č. 350 a modlitbou brata predsedu ZED Jaroslava Matysa. NA záver všetkých požehnal brat generálny biskup Miloš Klátik.

Galéria k článku