Stanovisko k nezdravým trendom v médiách

Bratia a sestry,
touto cestou som sa rozhodol obrátiť na Vás, bratov farárov a sestry farárky, ako aj na neordinovaných veriacich našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Predpokladám, že tí z Vás, ktorí majú prehľad o vysielaní televízie, ako aj o úrovni iných masovokomunikačných prostriedkov, sa pozastavujú nad stupňujúcou sa vulgárnosťou a amorálnosťou v nich.

Demokracia v spoločnosti neznamená slobodu v zmysle anarchie, ktorá by dovoľovala prekračovať hranice prípustného. Morálne normy vychádzajúce z Božích zákonov, z Božích prikázaní, boli vždy vlastné ľuďom kresťanského zmýšľania. No aj ľudia bez vyznania zachovávali určité etické normy a pravidlá etikety. V súčasnosti pod tlakom bulváru mnohí menia svoje názory, svoju morálku a svoje správanie a prispôsobujú sa „moderným trendom“, zvykajú si na stále väčšiu mieru vulgárnosti – či už v televízii, printových médiách, alebo aj v bežnom živote. Postupne sa pre nich stáva prirodzeným, normálnym to, čo je pre ľudskú dôstojnosť nenormálne, neprirodzené a neprijateľné. Pred týmto nezdravým trendom treba ľudí dôrazne varovať.

Zvlášť nebezpečný je dopad nekultúrnych programov na naše deti a mladých ľudí, ktorí sa veľmi ľahko dajú ovplyvniť. Televízie v snahe získať si divákov (a je to veľkým výkričníkom, ak sa diváci dajú práve týmto spôsobom získať), uvádzajú nevhodné programy dokonca aj v popoludňajšom a podvečernom vysielaní, keď ich sleduje veľa detí. Počas celého dňa uvádzajú avíza na tzv. reality šou a bezduché filmy, ktoré sa hmýria vulgárnosťami. Určite nám záleží na tom, aby z našich potomkov vyrástli osobnosti, ktoré teraz, kým sú ešte deťmi či dospievajúcimi, potrebujú úplne iné vzory. Preto prejavme svoj názor aj v tejto oblasti.

Majme na pamäti, že blahoslavený je národ, ktorému Hospodin je Bohom! (Ž 33,12) Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť pred zlou cestou... (Pr 2, 6 - 12a)

V Bratislave 28. 9. 2012