Služby Božie v médiách počas Vianoc

Služby Božie  v médiách počas Vianoc

Štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola Sv. Trojice v Petržalke odvysielala Televízia TA3 a štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola v Podlužanoch sme si mohli vypočuť v Slovenskom rozhlase. Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú z Ev. kostola v Dunajskej Lužnej nám sprostredkoval RTVS - Slovenská televízia.
Na štedrovečerných službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke o 15.30 hod. kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik. Radostnú evanjeliovú zvesť o narodení nášho Pána a Záchrancu sveta Ježiša Krista priniesol veriacim v cirkevnom zbore, v ktorom spolu so svojou manželkou Oľgou Klátikovou pôsobili dve desaťročia. Spoluliturgovali domáci zboroví farári Ján Kolesár a Eva Kolesárová a duchovná správkyňa na Evanjelickej základnej škole na Palisádach v Bratislave Karolína Konopeusová. Program služieb Božích doplnil domáci zborový spevokol Laudate, ako aj deti z detskej besiedky a hudobno-dramatického súboru Plamienok. Na organe hral Miloš Matejka. Na službách Božích o 17.00 hod. poslúžila mládežnícka hudobná skupina Žiarovky.

Brat generálny biskup kázal aj na slávnostných službách Božích na 1. sviatok vianočný v Evanjelickom a. v. kostole v Dunajskej Lužnej, ktoré v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

„... anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Galéria k článku