Prvé medzinárodné stretnutie Grundtvig

 Prvé medzinárodné stretnutie Grundtvig

ECAV na Slovensku sa v minulých mesiacoch zapojila do medzinárodného grantového projektu „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ s témou „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj pre menšie cirkevné zbory na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“.
Ide o vzdelávací projekt pre evanjelické cirkvi v piatich krajinách Európy so zameraním na ekológiu, ochranu životného prostredia, šetrenie energií a surovín pre udržateľný rozvoj spoločnosti. Napĺňa sa tak zásadným spôsobom Charta aecumenica z roku 2001, čl. 11 o trvalo udržateľnom rozvoji Božieho stvorenstva. Tento projekt je plánovaný ako dvojročný cyklus stretnutí, vzdelávania a následného prenášania získaných poznatkov do praxe cirkevných zborov.

1. medzinárodné stretnutie študujúcich, teda participujúcich na tomto projekte sa uskutočnilo v mestečku Tollarp vo Švédsku od 8. do 12. novembra 2012. Ďalšie dôležité stretnutia sú naplánované na rok 2013 v Wittenbergu v Nemecku a záverečné zhrnutie bude v roku 2014 na Slovensku.

Slovenskú delegáciu pod vedením koordinátorky projektu sestry Svetlany Bartoňovej tvorili zástupcovia cirkevných zborov Zvolenská Slatina, Dolné Saliby, Ostrá Lúka, Merník a Moravské Lieskové. Každý z týchto cirkevných zborov v uplynulom období výrazne prispel k šetreniu energiami, napr. výstavba novej fary, zavedenie nového vykurovacieho systému, zateplenie a rekonštrukcia budov zboru, a teda mohli svojimi skúsenosťami prispieť do medzinárodnej diskusie.

Cieľom stretnutia vo Švédsku bolo porovnanie skúseností so šetrením energiami a surovinami, zveľaďovaním a ochranou životného prostredia v malých cirkevných zboroch vo Švédsku, Dánsku, Nemecku, Slovensku a Lotyšsku. Táto výmena poznatkov mala byť podkladom k ich ďalšej aplikácii v bežnej praxi zúčastnených cirkevných zboroch. Vklad našej delegácie do diskusie bol z oblasti realizácie nových stavieb a rekonštrukcií, ktoré prinášajú dlhodobé úspory v oblasti nákladov na kúrenie, ale sú finančne náročné pri ich nákupe a výstavbe. Preto sme od stretnutia očakávali okrem technických informácií aj nové pohľady a podnety v šetrení energií a životného prostredia, ktoré by boli menej nákladné, a teda menej náročné pre cirkevné zbory.

Na stretnutí sme sa dozvedeli mnoho nových informácií, čo všetko je možné v rámci cirkevného zboru robiť pre šetrenie energiami a surovinami, udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Z diskusie vyplynulo, že najdôležitejšou úlohou v nasledujúcom období bude osveta a vzdelávanie, a to smerom do cirkevného zboru i smerom k širšej verejnosti. Tým by sa nám malo podariť skvalitniť to dobré, čo už teraz robíme, napr. triedenie odpadu, udržiavanie čistoty a estetického prostredia v okolí fary a kostola, využívanie farskej záhrady na dopestovanie plodín a kvetín pre cirkevnú spotrebu, a vytvoriť myšlienkovú bázu pre ďalšie zlepšenia, ktoré vyplynú z praxe.

Podnety, ktoré stretnutie prinieslo, sa dajú použiť aj na väčšiu propagáciu a zlepšovaniu imidžu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Treba využiť kresťanský základ, ktorý je obsiahnutý v tejto téme, a odlíšiť sa tak od sekulárnych združení „ochrancov prírody“ a nadviazať na tomto základe spoluprácu s miestnou samosprávou i obyvateľstvom. Tam je obsiahnutý potenciál na rozvinutie diskusie, ktorá môže prerásť oblasť ochrany životného prostredia k všeobecným otázkam života a zodpovednosti človeka a kresťana. Tento dôležitý teologický základ udržateľného rozvoja budú na budúci rok v lete podrobnejšie formulovať pre širšiu verejnosť na stretnutí farárov v Dánsku.

Stretnutie vo Švédsku prinieslo nielen mnoho podnetov a znamenalo aj záväzky do budúcnosti. Na ich naplnenie bol už počas diskusii v Tollarpe naznačený plán aktivít, ktoré by sa mali v zúčastnených cirkevných zboroch v nasledujúcich rokoch uskutočniť. Ide o niekoľko oblastí:

1. Pokračovanie v súčasnej práci v šetrení energii (zatepľovanie, zavádzanie nových hospodárnych technológií, využívanie zdrojov zboru a ich recyklácia, pokračovanie v energetickom manažmente) s väčším dôrazom na osvetu a vzdelávanie v cirkevnom zbore a s hľadaním nových možností a zdrojov.

2. Osvetová a vzdelávacia aktivita smerom k cirkvi ako celku i širokej verejnosti formou spolupráce so susednými cirkevnými zbormi a s miestnymi zastupiteľstvami, vytvorenie webovej stránky o projekte, vydávanie tlačovín apod.

3. Udržiavanie spolupráce s partnerskými cirkvami vo forme participácie na webovej stránke projektu Grundtvig, výmene informácií a technických poznatkov, rozpracovanie prínosu z certifikácie cirkevných zborov zo Švédska a z Dánska, zapájanie sa do medzinárodných grantových projektov a pod.

Podnetov a skúseností bolo na stretnutí vo Švédsku dostatok. Teraz nás čaká ich spracovanie a zavedenie do praxe.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.