Nová monografia o S. Š. Osuskom

Nová monografia o S. Š. Osuskom

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Žilinskej univerzity monografia slovenského evanjelického teológa a vysokoškolského pedagóga Petra Gažíka pod názvom Samuel Štefan Osuský - moderný filozof náboženstva. Žilina: EDIS, 2012, 118 s.
Teologický profesor a evanjelický biskup Samuel Štefan Osuský (1888 – 1975) patril k popredným slovenským filozofom a teológom 20. storočia. Na Vysokej škole teologickej v Bratislave, ktorá vznikla roku 1919 (od roku 1939 pod názvom Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta), založil a viedol katedru filozofických vied. Pôsobil na nej do roku 1950, keď na nátlak politickej moci musel predčasne odísť do penzie. Dovtedy významne ovplyvňoval vedecko-akademický, národno-kultúrny, cirkevno-náboženský a spoločenský život na Slovensku. Odborne a pedagogicky sa venoval všeobecným i slovenským dejinám filozofie, psychológii a filozofii náboženstva, sociológii a pedagogike. Napísal Prvé slovenské dejiny filozofie (1939), trojzväzkové dielo Filozofia Štúra, Hurbana a Hodžu (1926 -1932), Úvod od sociológie I – II (1930), ktorým položil základy sociológie na Slovensku, Tajomstvo kríža (1943), čo je výklad knihy Jóbovej, apologetický spis Bráň pravdu (1946) a iné.

Vydaná publikácia je recenzovanou vedeckou monografiou, ktorá zachytáva hlavné oblasti a dôrazy nábožensko-filozofického myslenia Osuského. Osuský zanechal rozsiahle dielo, ktoré zaujíma významné miesto v dejinách slovenskej filozofie, v evanjelickej teológii a cirkvi, v našej duchovnej a národnej kultúre. Monografia je novým príspevkom k poznaniu dôležitého rozmeru myslenia a tvorby S. Š. Osuského.

Autor monografie doc. ThDr. Peter Gažík pôsobí na Katedre náboženských štúdií Žilinskej univerzity v Žiline a na Inštitúte kontextuálnej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Prednáša disciplíny z oblasti filozofie, religionistiky a cirkevných dejín.
Dosiaľ vydal nasledovné publikácie: Kapitoly z dejín filozofického a teologického myslenia (1999); Justín Martýr a jeho doba (2003); Sociálna otázka v období patristiky (2003); Kapitoly z dejín filozofie a kresťanského myslenia (2004); Vybrané state z dejín filozofie a náboženstva (2008); Kapitoly z histórie kresťanstva (2012).

Publikáciu v cene 6,60 € si môžete zakúpiť, resp. objednať na adrese:
Predajňa študijnej literatúry (Univerzitná knižnica), Vysokoškolákov 24, 010 84 Žilina, tel. 041/513 4925, e-mail: predajnaskript@uniza.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.