Jubilejný rok Daniela Krmana ml. v Myjave

Jubilejný rok Daniela Krmana ml. v Myjave

V CZ ECAV Myjava v 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2012 otvorili jubilejný rok Daniela Krmana ml. uctením si pamiatky jeho pravnuka Jura Jozeffyho pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.
Na budúci rok v auguste uplynie 350 rokov od narodenia superintendenta Daniela Krmana ml. Nielen myjavský zbor či rovnomenný seniorát, ale aj celá naša cirkev chce splatiť dlh tejto významnej osobnosti našich dejín. Jubilejný rok Daniela Krmana ml. v myjavskom cirkevnom zbore bol otvorený na slávnostných službách Božích 2. decembra 2012 uctením si pamiatky Jura Jozeffyho, Krmanovho pravnuka, za ktorého účinkovania bol postavený terajší myjavský evanjelický chrám.

Brat generálny biskup vyzdvihol osobnosti evanjelických farárov Jura Jozeffyho, ako aj Daniela Krmana ml. V kázni hovoril o tom, čo Hospodin očakáva od Božieho ľudu. Zdôraznil, že kresťania sa majú vedieť povzniesť nad rôzne malichernosti, ľudské hašterenie, úzke osobné záujmy, ctižiadostivé uplatňovanie seba a majú vedieť rozoznávať, kedy ide o skutočný zápas za spravodlivosť a kedy sa ľudia len snažia ukázať, kto je schopnejší, múdrejší a kto má lepší jazyk, lebo „naším poslaním je zápasiť o dobro a spravodlivosť, ale súčasne je naším poslaním aj tvoriť pokoj a viesť ľudí k vyšším pohľadom na veci a rôzne situácie.“

Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli uctiť nielen pamiatku našich dejateľov, ale si vypočuli aj aktuálny odkaz významných kňazov, ktorí pôsobili na Myjave a aj v neľahkej dobe protireformácie ostali verní Pánovi a jeho cirkvi. Kiež by nám boli v týchto časoch vzorom pokornej a vernej služby, aby narušené hradby nášho evanjelického Siona ON, náš Pán, pomáhal obnovovať. Jemu na slávu a nám, nehodným a neužitočným služobníkom, nie pre naše zásluhy, ale sola gratia – jedine milosťou, na spásu večnú. Aby sme aj my mohli raz s apoštolom vyznať: Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval... (2Tim 4, 7).

Jur Jozeffy, budovateľ terajšieho evanjelického chrámu na Myjave

Narodil sa na Vrbovciach ako pravnuk Daniela Krmana ml. Jeho matka, vydatá za Jurom Jozeffym st., bola dcérou Jura Ambrózyho, Krmanovho zaťa. Po štúdiách v Nemecku pôsobil ako farár v Gemeri, potom v artikulárnej cirkvi Pondelskej v Malohonte, odkiaľ prišiel 19. júla 1783 na Myjavu, deň pred 5. nedeľou po Svätej Trojici. Jozeffy býval v obecnom dome (vedľa fary, v súčasnosti budova v majetku CZ − Zborový dom Jura Jozeffyho, až neskoršie to bola budova súdu, potom slúžila ako stredná škola a následne bola ako – morálna – reštitúcia odkúpená pre potreby nášho CZ) spolu s učiteľom Michalom Kolénym, otcom Samuela Kolényho, ktorý sa po smrti Jozeffyho stal jeho nástupcom, myjavským farárom. Samuel Kolény (ktorého vdova prijala hurbanovcov a 1. Slovenskú národnú radu do svojho domu na hornom konci Myjavy, kde sa nachádza Múzeum SNR) bol jeho kaplánom od 16. mája 1811. Jur Jozeffy bol v roku 1784 zvolený za konseniora vtedajšieho Nitrianskeho seniorátu a pôsobil na Myjave až do smrti v decembri 1812.
Za jeho účinkovania bol postavený v poradí tretí evanjelický kostol na Myjave. Základný kameň bol posvätený v nedeľu 21. apríla 1784. Chrám bol dokončený a posvätený v 24. nedeľu po Svätej Trojici v novembri 1785. Ako tolerančný kostol bol bez veže a zvonov. Myjavská dominanta bola pristavená o 70 rokov neskôr r. 1855 za pôsobenia farára Pavla Hajnóczyho. Nová myjavská veža a obnovený chrám boli posvätené 25. novembra1985 bratom generálnym biskupom Jánom Michalkom za účinkovania terajších slova Božieho kazateľov.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.