Evanjelici z Prahy ďakujú

Evanjelici z Prahy ďakujú

„Dobrorečiť budem Hospodinovi v Každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!“ Žalm 34, 2 a 4
Slová žalmistu vyjadrujú naše myšlienky a pocity, ktoré sme prežívali 26. novembra a následne v 1. adventnú nedeľu v našom cirkevnom zbore v Prahe. Naša radosť pramenila z toho, že Pán Boh nás neustále sprevádza svojím požehnaním, a to sme prežívali na stretnutí s bratom diakonom Ľubomírom Marcinom, správcom Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci, ktorý nám spolu s bratom Jozefom Pacekom, seniorálnym kaplánom Považského seniorátu, priniesli vzácne dary: oltárny kríž, svietniky a olejové oltárne sviece.

Dovoľte nám, aby sme aj touto cestou vyjadrili našu vďačnosť. V prvom rade Pánu Bohu, ktorý neustále pamätá na potreby svojho ľudu a nachádza cesty i spôsoby, ako ich naplniť. Ďalej chceme vyjadriť vďačnosť štedrému sponzorovi, ktorý sa prostredníctvom SED Košeca zaslúžil o to, aby na našom oltári od 1. adventnej nedele slúžil svojmu účelu nový oltárny kríž, svietniky a olejové sviece. V neposlednom rade ďakujeme bratovi diakonovi Marcinovi, ktorý sprostredkoval našu prosbu a zabezpečil tieto vzácne predmety pre náš cirkevný zbor – Evanjelický a. v. kostol sv. Michala v Prahe. Prajeme tak všetkým, ktorí sa pričinili o našu radosť, aby ich Pán Boh sprevádzal svojím požehnaním, posilňoval ich v práci a poslaní, aby sme spoločne so žalmistom vyvyšovali Jeho sväté meno.

S vďakou a bratským pozdravom

Mgr. Marián Čop, ev. a. v. zborový farár
Doc. MUDr. Miloslav Hroboň, Csc., zborový dozorca
Martin Straka, poddozorca

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.