Dve vzácne duchovné príležitosti v Turčianskom senioráte

Dve vzácne duchovné príležitosti v Turčianskom senioráte

V CZ ECAV Považská Bystrica sa v nedeľu 11. 3. 2012 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky novej kazateľnice. Kázal rev. Dušan Tóth z Toronta. Pozrite si ich na TV Považie 18. 3. o 8.40 a 17.00 hod.
Rev. Dušan Tóth z kanadského Toronta sa kázňou slova Božieho prihovoril početnému bohoslužobnému zhromaždeniu. Posviacku novej kazateľnice vykonal senior Turčianskeho seniorátu ECAV Jozef Havrila. Nová kazateľnica je darom brata Ľubomíra Marcinu, duchovného v CZ ECAV Považská Bystrica, pri 20. výročí jeho ordinácie. Služby Božie obohatil svojím vystúpením Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna.

V pondelok 12. marca 2012 sa v priestoroch Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci konala seniorálna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho a Považského seniorátu, spojená s prisluhovaním Večere Pánovej v kaplnke strediska.

Kázňou slova Božieho a príhovorom s misijným obsahom aj pri tejto príležitosti poslúžil rev. Dr. Dušan Tóth z kanadského Toronta, velebnú Večeru Pánovu spolu s ním prisluhovali bratia Ľubomír Marcina a Jozef Pacek. Organovou hrou poslúžila Jaroslava Poláková, kantorka z CZ ECAV Považská Bystrica.

Galéria k článku