Celocirkevné ofery na rok 2013

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na r. 2013.