225 rokov chrámu Božieho v Gem. Polome

225 rokov chrámu Božieho v Gem. Polome

„Zvoňte zvony na slávu, máte dôvod veľký, chystáme dnes oslavu 225-ťky...“ – aj slová z tejto básne zazneli 25. 11. 2012 v Ev. kostole v Gemerskej Polome pri príležitosti 225. výročia posvätenia chrámu. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.
Na slávnostných službách Božích sme vzdali vďaku Pánu Bohu a našim pradedom, ktorí tento chrám vlastnými rukami postavili. Na tie časy to nebola jednoduchá záležitosť. K cisárovi do Viedne išli žiadať o povolenie, aby svoju túžbu mať vlastný chrám naplnili. Vďaka ich pevnému rozhodnutiu sa to podarilo a my už cez dve storočia užívame náš stánok Boží v nedele a sviatky aj pri rôznych príležitostiach.

Slávnostné služby Božie poctil svojou návštevou najvyšší predstaviteľ našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou. Pozvanie prijala i bývalá seniorka Gemerského seniorát Mgr. Darina Basariková. Všetci hostia spolu s našou pani farárkou Mgr. Jankou Maťovou a jej manželom Mgr. Miroslavom Maťom služby Božie aj liturgovali.

Brat generálny biskup v kázni pripomenul, že dnešnú nedeľu nazývame aj Nedeľou večnosti. Slová kázňového textu z Iz 35, 3 – 10 nás upozorňujú aj na to, aby sme očakávali Pánov príchod. Zdôraznil, že „Pán Boh nás volá k aktívnemu, činorodému životu. Nesmieme nikdy zabúdať na svoje poslanie v rodine, v cirkvi, na svoju prácu, povinnosti. Akékoľvek nečinné očakávanie príchodu Ježiša Krista je pomýlené a nekresťanské. Preto aj my, v nádeji Pánovho príchodu posilnime aj svoje srdcia a ruky a vynakladajme všetko svoje úsilie v práci za všetko dobré, šľachetné a milé Bohu! Na to je potrebné, aby hľadali Pána Boha, mysleli na Neho, milovali ho celou bytosťou. Je potrebné, aby sme hľadali spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom, nechávali sa formovať Jeho Duchom pokoja, pravdy, lásky. Tak budeme môcť konať činy, ktoré majú platnosť večnosti, to znamená činy tvorivej pomáhajúcej lásky“.

Počas služieb Božích sme si vypočuli aj dobre pripravený program detí a konfirmandov, zborový spevokol a hudobnú skupinu Zázrak. Kostol bol krásne pripravený a hlavne naplnený množstvom veriacich nielen z nášho, ale aj zo susediacich zborov. Nábožné piesne vybrané pre túto príležitosť umocňovali slávnostnú atmosféru. Myslím, že každý z nás odchádzal z kostola s povzneseným pocitom a neopakovateľným duchovným zážitkom.

Vďaka patrí Pánu Bohu za to, že stál pri nás a s Jeho pomocou sme mohli dôstojne osláviť túto vzácnu, neopakovateľnú historickú udalosť, ktorá sa hlboko vryla do našich sŕdc.

„A tak máme kostolík už cez dve storočia, máme kde hlavu skloniť, úprimne sa modliť. Daj nám, Bože, prosíme takú vôľu všetkým, aj dnes je tak potrebná, ako bola predtým. Aby tento náš chrám Boží nebol nikdy prázdny, dielo našich pradedov zveľadené má byť!“

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.