150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

V 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2012 si v Budapešti pripomenuli 150. výročie obnovenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Na slávnostných službách Božích v modlitebni na Rákociho ul. kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.
Domáca farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová privítala v preplnenej modlitebni vzácnych hostí z ECAV na Slovensku: brata generálneho biskupa s manželkou a zborovú farárku z cirkevného zboru v Šahách Hanu Peničkovú, ako aj z Evanjelickej cirkvi v Maďarsku: biskupa Pála Lacknera, ktorý veriacich pozdravil v zastúpení predsedajúceho biskupa Petra Gáncsa, ktorý sa ospravedlnil pre chorobu, a Atillu Spišáka, budapeštianskeho farára v rokoch 2003 – 2007. Na slávnosti sa zúčastnila aj pani Danica Štubňová z Martina, pravnučka Daniela Bacháta a vnučka Ľudovíta Izáka, ako aj pani Gizela Sýkorová z Bratislavy, vnučka Martina Morháča, budapeštianskeho farára v r. 1906 – 1941. Ďalej privítala veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, zástupcov Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Slovenskej samosprávy v Budapešti, Samosprávy VIII. obvodu Budapešti a ďalších hostí.

Slávnostné služby Božie boli venované spomienke na znovuobnovenie cirkevného zboru v roku 1862, no s nostalgiou si na nich pripomenuli aj 145. výročie dobudovania slovenského evanjelického kostola na Kerepešskej ul. (dnes Rákócziho ut.), ktorý už v súčasnosti neslúži svojmu účelu (najprv bol poštátnený a v roku 1965 predaný).

Brat generálny biskup v kázni slova Božieho zdôraznil, že advent znamená nielen biblickú zvesť o príchode Syna Božieho na tento svet, ale “Biblia hovorí aj o druhom príchode Mesiáša. Jeho prvý príchod nám priniesol spásu a od Jeho druhého príchodu očakávame, že nám prinesie kráľovstvo Božie v plnosti. Obidva príchody sú pre nás rovnako dôležité. Preto doba adventu znamená pre kresťanov čas prehlbovania a zvrúcnenia duchovného života aj nové napomenutie aj novú výzvu”.

Po slávnostných službách Božích sa veriaci zhromaždili pred vstupom do bývalého slovenského evanjelického kostola v susedstve modlitebne, kde boli slávnostne odhalené pamätné tabule. Brat generálny biskup Miloš Klátik odhalil pamätnú tabuľu biskupovi Banského dištriktu Danielovi Bachátovi, evanjelickému farárovi v Budapešti v r. 1873 – 1905, a významnému slovenskému básnikovi, peštianskemu farárovi v r. 1819 – 1949 Jánovi Kollárovi. Domáca sestra farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová odhalila pamätnú tabuľu Ľudovítovi Izákovi, evanjelickému učiteľovi, kantorovi a skladateľovi. Zároveň bola odhalená aj pamätná tabuľa k 150. výročiu založenia cirkevného zboru.

Nasledovala prezentácia knihy Utrpenie Jóba – peripetie jedného evanjelického cirkevného zboru s podtitulom Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického cirkevného zboru, ktorú zostavili Anna Kováčová a Matus László. Pamätnicu priblížili prof. Anna Divičanová a Dr. Botond Kertész.

Generálny biskup Miloš Klátik v rámci tejto prezentácie predstavil Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, a predovšetkým prílohu s maďarskými textami k tomuto atlasu, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Tranoscius. Historický atlas potom krátko priblížili jeho spoluautori Mojmír Benža a Juraj Majo.

Prílohu s maďarskými textami k Historickému atlasu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si môžete objednať vo vydavateľstve Tranoscius, a. s.