Z rokovania na Ministerstve financií SR

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Na Ministerstve financií SR sa 14. 12. 2010 stretli minister financií Ivan Mikloš a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.
Brat generálny biskup na úvod odovzdal pánu ministrovi Ivanovi Miklošovi publikácie ECAV na Slovensku k 400. výročiu konania Žilinskej synody. V rozhovore sa dotkli problematiky odluky cirkví od štátu, pričom pán minister povedal, že osobne nemá výhrady k tomu, ako podpora cirkví zo strany štátu funguje doteraz, pretože cirkvi patria medzi „pozitívne externality“, ktoré spoločnosť potrebuje; je však otvorený aj diskusii o otázke financovania cirkví v budúcnosti.

Brat generálny biskup ďalej prezentoval návrh odvádzať dve percentá dane z príjmov priamo cirkevným zborom, ktoré prostredníctvom svojich občianskych združení pôsobia v oblasti sociálnej práce a práce s mládežou; minister financií však takúto zmenu nepovažuje za realizovateľnú.

Ďalej sa brat generálny biskup zmienil o nízkych platoch duchovných a ako príklad uviedol nástupné platy kaplánov i platy duchovných pri odchode do dôchodku, ktorí v cirkvi pôsobili 30, ba často aj 40 rokov; ako však vyplynulo už z nedávneho rokovania s ministrom kultúry Danielom Krajcerom, ktorý je naším rezortným ministrom, rokovanie o zvyšovaní platov bude možné otvoriť až neskôr.

Brat generálny biskup poďakoval ministrovi za novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej od roku 2011 tie CZ, ktoré nemajú iné príjmy ako oferu a milodary, nebudú musieť podávať daňové priznania. Ďalej poprosil o podporu pri financovaní opráv cirkevných pamiatok – tolerančných, artikulárnych, no aj iných vzácnych chrámov, ktoré si vyžadujú starostlivosť zo strany veriacich aj zo strany štátu ako cennosti nášho kultúrneho dedičstva. Pán minister spomenul svoju návštevu Hronseku a ocenil jeho kultúrnu hodnotu.

Na záver stretnutia generálny biskup poďakoval za prijatie a pozval ministra financií na podujatia, ktoré ECAV na Slovensku bude organizovať v roku 2011.