V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom

V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom

Oslavy 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa začali 29. 6. 2010 teologickou vedecko-historickou konferenciou v Žiline a pokračovali II. evanjelickými cirkevnými dňami tiež v Žiline, sa v nedeľu 4. 7. 2010 preniesli do Bytče - mesta spätého so životom J. Turzu a E. Lániho. V Sobášnom paláci J. Turzu sa okrem služieb Božích konala aj spomienková slávnosť, ktorá sa podľa programu pôvodne mala uskutočniť v terajšom rímskokatolíckom kostole.
Podujatie v Bytči sa začalo v Bytčianskom zámku otvorením výstavy „Archívne dokumenty a knižnica palatína Juraja Turzu“ zo zbierok Štátneho archívu v Bytči. Výstava vzácnych dokumentov bola prístupná počas celého dňa a spojená s odborným výkladom.

Na dopoludňajších spomienkových službách Božích na mužov Žilinskej synody Eliáša Lániho a Juraja Turzu pod názvom „Vojdite, plesajme!“ kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Zhromaždeniu v preplnenej sieni sobášneho paláca sa prihovorila dezignovaná premiérka Iveta Radičová a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. V rámci služieb Božích vystúpili spevokoly z evanjelických cirkevných zborov v Petržalke, Ružomberku a Nitre.

Potom bolo uvedené hudobno-slovné pásmo od evanjelického farára Jána Ľahkého pod názvom „Evanjelium a poézia“ a po jeho skončení sa konala spomienková pobožnosť na superintendenta Eliáša Lániho pod názvom „Hospodin je môj pastier“. O histórii bývalého evanjelického kostola, v ktorom pôsobil a je pochovaný superintendent Eliáš Láni, informovala riaditeľka Štátneho archívu v Bytči Jana Kurucárová. Mnohí prítomní prejavili ľútosť, že sa táto pobožnosť nemohla uskutočniť v Lániho kostole, a to pre nesúhlas Žilinskej diecézy Rímskokatolíckej cirkvi, o ktorom sme sa dozvedeli až začiatkom tohto týždňa. Proklamovaná ekuména má teda evidentne jasné hranice.

Kvety nad miestom hrobu Eliáša Lániho v terajšom rímskokatolíckom kostole v Bytči z tohto dôvodu položila len malá skupinka veriacich. Po položení kytice si pamiatku nášho prvého superintendenta uctili chvíľou ticha a potom sa pomodlili Modlitbu Pánovu - Otče náš.

Po skončení pobožnosti na pamiatku Eliáša Lániho bola na nádvorí Bytčianskeho zámku odhalená pamätná tabuľa venovaná Jurajovi Turzovi a Eliášovi Lánimu. K prítomným prehovoril generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga, primátor mesta Bytča, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš a riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský, predseda organizačného výboru celých osláv Žilinskej synody, ktoré sa niesli pod biblickým mottom „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.“ (Žalm 68, 29b)

Vďaka za poskytnutie priestorov Sobášneho paláca v Bytči patrí Žilinskému samosprávnemu kraju a Považskému múzeu v Žiline.

Bodkou za podujatiami k 400. výročiu Žilinskej synody bude zajtrajšie stretnutie evanjelikov na hrade Branč.

Galéria k článku