SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila - začínajú sa II. ECD

SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila - začínajú sa II. ECD

Synoda ECAV na Slovensku sa konala v dňoch 1. – 2. júla 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline na území Turčianskeho seniorátu. Večer 2. 7. 2010 sa synodáli, ako aj ďalší hostia a členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zišli na večerných službách Božích na Mariánskom námestí v Žiline, ktoré zároveň aj otvorili ďalšie podujatie – II. evanjelické cirkevné dni.
Synoda ECAV na Slovensku sa konala v dňoch 1. – 2. júla 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline na území Turčianskeho seniorátu. Zvolalo ju Predsedníctvo Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku) v zmysle cirkevného zákona č. 15/99, § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch v organizačných jednotiek ECAV na Slovensku. Zasadnutie tohto najvyššieho zákonodarného grémia ECAV na Slovensku sa koná spravidla raz za rok.

Synodáli sa stretli už večer 30. 6. 2010 v priestoroch Mestského divadla v Žiline na slávnostnom programe venovanom 400. výročiu Žilinskej synody, na ktorom sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda HDH Ján Figeľ a ďalší predstavitelia nášho politického, spoločenského a cirkevného života. Pán prezident v príhovore vysoko ocenil význam Žilinskej synody a evanjelickej cirkvi vôbec pre históriu nášho národa. Na ďalší večer členovia Komorného divadla v Martine k tomuto významnému výročiu pripravili scénické pásmo Nory Baráthovej „Synoda“.

Na úvod rokovania vo štvrtok 1. 7. 2010 v Evanjelickom kostole v Žiline konali slávnostné služby Božie, na ktorých synodálov a hostí privítal domáci farár Marián Kaňuch. Kazateľom slova Božieho bol Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund) v Nemecku. Členov Synody pozdravili niektorí z hostí tohtoročnej Synody - riaditeľ Cirkevného oddelenia Ministerstva kultúry JUDr. Ján Juran, biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Erniša, vrchný cirkevný radca Evanjelickej luteránskej cirkvi v Bavorsku Claus-Jürgen Roepke, sestra farárka Slovenského cirkevného zboru v Budapešti Hilda Gulácsiová-Fabuľová a iní.

Na synode sa zúčastnilo asi 100 účastníkov z radov evanjelických duchovných aj neordinovaných členov cirkvi: členovia Synody ECAV na Slovensku (členovia Synody s rozhodujúcim hlasom, Predsedníctvo ECAV na Slovensku, predsedníctva Východného a Západného dištriktu ECAV na Slovensku a členovia Synody s poradným hlasom), ako aj hostia zo Slovenska i zo zahraničných partnerských cirkví.

Rokovanie najvyššieho grémia ECAV na Slovensku sa v tomto roku konalo pod biblickým heslom „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás“ (Ž 68, 29b), ktoré je zároveň aj mottom osláv 400. výročia Žilinskej synody. Pod týmto biblickým mottom zasadali aj synodáli v Žiline v roku 1610 a je uvedené v záhlaví Zákonov a ustanovení, ktoré vtedy prijali.

Synoda prerokovala správy Predsedníctva, Generálneho presbyterstva, Zboru biskupov, jednotlivých synodálnych výborov a ďalších orgánov ECAV na Slovensku. Jednotlivé správy dostali synodáli dopredu, takže si ich mohli doma preštudovať a riešili už len prípadné sporné otázky. Ďalej sa synodáli venovali rokovaniu o úpravách v cirkevnoprávnych predpisoch a doplňujúcim voľbám do cirkevných grémií.

Synoda sa skončila v piatok 2. 7. 2010 popoludní záverečnou pobožnosťou, kde kázňou slova Bo žieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD.

Večer 2. 7. 2010 sa synodáli, ako aj ďalší hostia a členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zišli na večerných službách Božích na Mariánskom námestí v Žiline, ktoré zároveň aj otvorili ďalšie podujatie – II. evanjelické cirkevné dni. Na tomto stretnutí evanjelikov z celého Slovenska sa zúčastnia aj zástupcovia Slovákov zo zahraničia a predstavitelia evanjelických cirkví z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka, Chorvátska, Rumunska, zo Srbska a Švédska. Kázňou slova Božieho na otváracích službách Božích poslúžil biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol a program služieb Božích doplnili piesne v podaní spevokolu z cirkevného zboru v Martine.

Pred službami Božími aj po nich boli na Mariánskom a Hlinkovom námestí programy slova a hudby, na ktorých vystúpili spevokoly a hudobné skupiny dospelých, detí aj mladých zo Slovenska aj zo zahraničia, napr. naši rodáci z Iloku.

Bohatý program II. evanjelických cirkevných dní bude na žilinských námestiach, v Evanjelickom kostole na Nám. Žilinskej synody 1, ako aj v Mestskom divadle, v Dome umenia Fatra a na iných miestach pokračovať aj v sobotu 3. júla. Služby Božie z Mariánskeho námestia o 17.00 hod. odvysiela v priamom prenose aj Slovenská televízia na Dvojke a Internetová televízia ECAV na Slovensku na www.ecav.sk.

V nedeľu 4. júla budú predstavitelia zahraničných cirkví kázať v okolitých cirkevných zboroch. Hlavný program sa bude konať od 9.00 hod. v meste spätom s hlavnými postavami Žilinskej synody Jurajom Turzom a Eliášom Lánim – v Bytči, a to v kaštieli a v sobášnom paláci v Bytči.