Pastiersky list k Vianociam 2010

Pastiersky list k Vianociam 2010

Na 2. slávnosť vianočnú v našich kostoloch čítali Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2010.
Milí bratia a milé sestry!

Udalosť otvoreného neba na betlehemských stráňach priniesla ľudstvu úžasné posolstvo o Božej zachraňujúcej láske. Slová nebeského posla „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu..." (L 2, 10) dávajú aj dnešnému človeku jasne najavo, že narodenie Spasiteľa je veľmi aktuálnym posolstvom pre každého. Jeho prijatie vnáša do života človeka radosť, pokoj, istotu, životnú orientáciu a bázeň pred Pánom Bohom.

Prijatie posolstva otvoreného neba nás pretvára na svedkov vianočných udalostí. Ľudia dnešného sveta potrebujú naše neochvejné svedectvo. Chceme Vás dnes povzbudiť ku svedectvu podľa vzoru biblického Jozefa, muža Márie. Je to človek jasných postojov prameniacich z Božieho posolstva, muž činu viery. Písmo o ňom svedčí, že to bol „muž spravodlivý“. Mal súcit s Máriou, o ktorej si myslel, že mu ublížila, ale nechcel ju vystaviť hanbe a poníženiu. Po pochopení Božieho zjavenia sa jeho súcit zmenil na prijatie Márie (Mt 1, 24).

Je potrebné, aby sme aj my prejavili súcit s ľuďmi poníženými, nepochopenými, vystavenými hanbe, aby sme, chápajúc plán Božej záchrany človeka, prijímali s láskou aj tých, o ktorých si myslíme, že nám ublížili.

Lukášovo evanjelium hovorí, že Jozef vie, kam patrí. Sčítanie ľudu nariadené cisárom Augustom vedie Jozefa k rozhodnutiu ísť do Betlehema, „pretože bol z domu a rodu Dávidovho“ (L 2, 4). Veríme, bratia a sestry, že na svoje duchovné korene, z ktorého ste „rodu a domu“, nezabudnete ani Vy pri budúcoročnom sčítaní ľudu v našej spoločnosti. Svedok Kristov nikdy nezapiera príslušnosť k cirkvi, vie, kam patrí.

Evanjelista Matúš nám predstavuje Jozefa ako človeka, ktorý prijal Božieho Syna za svojho. Ježiš sa stal súčasťou jeho života. Podľa Neho sa začali orientovať kroky jeho ďalšej existencie. Narodený Emanuel – Boh s nami – chce byť súčasťou nášho bytia i života našich rodín. Keď sa dnes slávením Vianoc priznávame k Jeho narodeniu, dosvedčujme, že sme prijali Božieho Syna za svojho.

Jozef sa dokázal ako ochranca Narodeného. Poslušný Božím príkazom odišiel do neznámych egyptských pomerov (Mt 2, 13 – 15). Chránil Ježiša pred zlým vplyvom mocných, ktorí ohrozovali Jeho život. Tento Jozefov postoj nech nás počas Vianoc inšpiruje k odhodlaniu chrániť svoje deti aj celé rodiny pred zhubnými vplyvmi dneška. Svedkovia Kristovi neargumentujú slovami „dnes je taká doba“, treba sa prispôsobiť. Oni v každej dobe verní Božím prikázaniam chránia svoje rodiny i duchovnú rodinu – cirkev – pred všetkým, čo by im mohlo uškodiť. Nebojácnym svedectvom viery, ktorá je poslušná Božím príkazom, zabraňujme duchovnému ochudobňovaniu ľudí. Buďme nebojácnymi vyznávačmi Ježiša Krista v našich rodinách, cirkvi aj v spoločnosti.

Bratia a sestry! Prajeme Vám, aby sa počas týchto Vianoc z Vás stali ľudia vianočnej radosti a nádeje. Do nového roku vyprosujeme pre Vás hojnosť Božích darov, aby sme všetci spolu vydávali jozefovské svedectvo, plné nebojácnych činov.

Božie požehnanie Vám prajú

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r
Milan Krivda, biskup ZD, v. r.
Slavomír Sabol, biskup VD, v. r.