Pamiatka reformácie a Pamiatka zosnulých

31. októbra slávime sviatok Pamiatky reformácie.
2. novembra máme v evanjelickom kalendári sviatok Pamiatka zosnulých.
Pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie v nedeľu 31. októbra 2010 o 9.00 hod. STV 2 odvysiela slávnostné reformačné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Bardejove. SRo odvysiela reformačné služby Božie z Evanjelického kostola v Trenčíne.
Pamiatka reformácie 31. októbra

V tento deň si pripomíname pamätný deň 31. októbra 1517, keď Dr. Martin Luther na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Lutherovým vystúpením sa začal proces, ktorý nazývame reformácia – od latinského slova reformare = opraviť, znova dať do poriadku to, čo bolo vplyvom času a rôznych iných činiteľov narušené.

Sviatok Pamiatky reformácie v našej cirkvi neznamená len spomienku na historické udalosti, ale reformácia je proces, ktorý sa každodenne má odohrávať v živote človeka, cirkvi aj spoločnosti; je potrebné uvedomovať si nesprávne smerovanie, chyby a omyly a usilovať sa vrátiť k tej správnej ceste. Reformácia v živote kresťana a cirkvi znamená každodenný návrat k Božiemu slovu, každodennú konfrontáciu svojho života s Božími prikázaniami a každodennú snahu o obnovu vo všetkých zložkách nášho života.

V súvislosti s blížiacim sa 500. výročím vystúpením Martina Luthera bola v roku 2007 v Lutherovom meste Wittenberg vyhlásená Lutherova dekáda – desaťročie príprav na oslavu 500. výročia reformácie. Na toto výročie sa pripravuje aj ECAV na Slovensku na službách Božích, biblických hodinách, mládežníckych či iných stretnutiach, kde si prehlbujeme znalosti Božieho slova a modlíme sa za dar Ducha Svätého, aby otváral naše srdcia a mysle Božiemu slovu tak, aby sme mu porozumeli.

Pamiatka zosnulých 2. novembra

Evanjelickí veriaci nemajú v kalendári sviatok všetkých svätých, ale 2. novembra – v deň Pamiatky zosnulých – prichádzajú k hrobom svojich príbuzných a spomínajú si na nich.

Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Pánu Bohu – Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Na cintorínoch sa nemodlíme za svojich mŕtvych, ale s vďakou si spomíname na to, čo pre nás v živote znamenali. Tento deň nás má viesť aj k myšlienkam na večnosť a našu pominuteľnosť; na to, že aj my kráčame v ústrety k nebeskému kráľovstvu, kde máme nádej sa stretnúť so svojimi milovanými, ktorí nás na tejto ceste predišli.

Vložené 28. 10. 2010