Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011.
1. Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010.
Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011.
1.Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010. 2. Žiadateľ musí byť dobrovoľným prispievateľom do fondu po dobu minimálne 6 predchádzajúcich mesiacov.

3. Rodina žiadateľa musí byť v hmotnej núdzi, ktorá sa pre potreby rozhodovania o použití zdrojov z fondu počíta ako rozdiel medzi výdavkami rodiny a príjmami rodiny. Rodina žiadateľa je v hmotnej núdzi, ak je tento rozdiel záporný.

4. Výdavky rodiny sú súčtom:
a) 1,7-násobku životného minima žiadateľa
b) 1,7-násobku životného minima manžela/manželky žiadateľa
c) 1,7-násobku životného minima každého nezaopatreného dieťaťa žiadateľa
určeného podľa §2 písmeno a) zákona 601/2003 Z. z.
d) preukázateľných nákladov na bývanie (nájomné, náklady na vykurovanie, elektrickú energiu a náklady na vodné a stočné), pokiaľ nie sú poskytované bezplatne príslušnou COJ.

5. Príjmy rodiny sú súčtom:
a) príjmu žiadateľa,
b) príjmu manžela/manželky žiadateľa doloženého podobne, ako je doložený príjem žiadateľa,
c) písomného potvrdenia cirkevného zboru (resp. inej COJ) o ďalšom príjme v cirkevnom zbore (resp. inej COJ), kde žiadateľ pôsobí (milodary, úhrada na bývanie a podobne) v konkrétnej výške, alebo zápočtu odhadu príjmu žiadateľa v závislosti od počtu členov CZ.

Vložené 2. 12. 2010 6. Žiadateľ spĺňajúci kritériá podľa bodu 2, 3 a 4 sa môže uchádzať o podporu na niektorý z účelov uvedených v štatúte sociálneho fondu uvedených v článku VI, bode 7.

7. O výške mesačnej podpory z fondu rozhodne správna rada na základe žiadosti žiadateľa po posúdení všetkých priložených podkladov.