Návšteva v Českobratskej cirkvi evanjelickej

Návšteva  v Českobratskej cirkvi evanjelickej

Na pozvanie Synodnej rady a Ústrednej cirkevnej kancelárie Českobratskej cirkvi evanjelickej bolo 26. marca 2010 na pracovnej návšteve ČCE 17 pracovníkov GBÚ ECAV na Slovensku pod vedením generálneho biskup M. Klátika a riaditeľa GBÚ D. Vagaského.
Po oficiálnom privítaní našej delegácie bratom synodným seniorom Joelom Rumlom, synodnou kurátorkou Liou Valkovou a vedúcou tajomníčkou Ústrednej cirkevnej kancelárie ČCE Lydiou Gallusovou, ktorí nás oboznámili s históriou i súčasnosťou Českobratskej cirkvi evanjelickej, nasledovalo zoznámenie s pracovníkmi Ústrednej cirkevnej kancelárie ČCE a prehliadka priestorov, kde sídli Ústredná kancelária ČCE, ako i Synodná rada ČCE. Okrem iného nám ukázali aj vzácne tlače, ktoré uchovávajú vo svojom archíve.

Potom nasledovali bilaterálne rozhovory jednotlivých pracovníkov oboch inštitúcií podľa ich pracovného zaradenie. Cieľom bola výmena skúseností z oblastí, ktorým sa venujú vo svojich cirkvách. V mnohých prípadoch sme došli k záveru, že problémy, ktoré riešime, sú podobného charakteru.

Večer nás hostitelia pozvali na predstavenie Johanka z Arku v divadle Kalich, ktoré si už 10 rokov prenajíma priestory v tzv. Husovom dome, kde sídli Ústredná kancelária ČCE a kde sme aj boli ubytovaní v ich penzióne.

V sobotu 27. marca dopoludnia už v rámci svojho osobného voľna pracovníci GBÚ navštívili Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe V Jirchářích. Zborový farár Dušan Tillinger a presbyterka Janka Haluková nás zoznámili s históriu i súčasnými aktivitami ich cirkevného zboru a ukázali nám ich priestory: Chrám sv. Michala, v ktorom majú zaujímavým spôsobom inštalovanú výstavu Cesty a premeny Biblie aj výstavky Kollárovej spoločnosti a Lutherovej spoločnosti. Ďalej sme si pozreli záhradu za kostolom, kde sa v lete schádzajú na rozličných podujatiach, aj zborovú sieň, ktorá môže poslúžiť aj na jednoduché ubytovanie pre mládežníkov zo Slovenska. Bohaté zážitky sme si odniesli z výstavy Umenie českej reformácie (1400 až 1627), ktorú sme si prezreli na Pražskom hrade. Je na nej sústredených asi 120 artefaktov vrátane rozmerných oltárnych obrazov či kancionálov a graduálov úctyhodných rozmerov. Výstava vyvracia názor, že reformácia odmietala umenie, a poskytuje chronologický prehľad histórie reformačného hnutia Čechách.

Českobratská cirkev evanjelická vznikla v roku 1918 zlúčením evanjelických cirkví augsburského a helvétskeho vyznania. V roku 1919 bol schválený názov Českobratrská církev evangelická, ktorej symbolom sa stal kalich postavený na Bibli, čo vyjadruje spojenie s tradíciami českej reformácie – utrakvistov (kališníkov) a Jednoty bratskej – a reformácie kalvínskej a luterskej. Ustanovujúca synoda ČCE zasadala v roku 1921.
V súčasnosti ČCE má 117 212 členov, čo je 1,1 % z 32,1 % veriacich Českej republiky, 270 zborov a 14 seniorátov. Spolu má asi 250 duchovných, z toho 56 žien.
Najvyšším zákonodarným zhromaždením ČCE je synoda, do ktorej sú demokraticky volení zástupcovia jednotlivých zborov a seniorátov. Synoda volí na šesťročné obdobie šesťčlennú synodnú radu, ktorá je najvyšším správnym orgánom a je zodpovedná za činnosť Ústrednej cirkevnej kancelárie, v ktorej pracuje 37 pracovníkov. Sídlom synodnej rady je Praha. Na jej čele stojí synodný senior a synodná kurátorka.