Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.
Prítomných v aule fakulty privítal dekan EBF UK Ondrej Prostredník, ktorý uvádzal celý program slávnosti. Pod mottom „Keď milosť dáva odvahu konať“ charakterizoval zborník V službe obnovy ako kyticu uvitú z teologickej tvorby osobností, ktorých jubilujúci prodekan EBF UK inšpiroval svojimi životnými dôrazmi, čo zaznieva aj v prezentovanom zborníku. Obdiv, vďačnosť a prianie – to boli tri dôrazy, na ktorých brat dekan postavil svoj pozdravný príhovor. Potom redaktori zborníka V službe obnovy Milan Jurík a Jozef Benka, odborní asistenti na Katedre praktickej teológie EBF UK, predstavili zborník a slávnostne ho odovzdali bratovi emeritnému biskupovi. Do programu prispel fakultný spevokol ICHTHYS, ktorý predniesol niekoľko piesní.

Jubilanta ako prvý pozdravil prof. Karl Schwartz z Univerzity vo Viedni a po slovensky predniesol príspevok na tému vývoja cirkevného práva. Svoje pozdravy pripojili zamestnanci fakulty, prof. Juraj Bándy, bývalý doktorand prof. Júliusa Fila - biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Stanislav Pięntak, biskupka Slovenskej synody Sion ELCA Wilma S. Kucharek-Drobena, bývalý generálny dozorca ECAV Ján Holčík a ďalší hostia. Z poverenia generálneho biskupa Miloša Klátika jubilantovi zablahoželala Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV, a tlmočila mu pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku na stretnutie na GBÚ.

Na záver slávnosti brat emeritný biskup Július Filo poďakoval za slová vďaky a za zborník, ktorý mu bol venovaný, a zdôraznil, že táto slávnosť nemá byť chápaná ako oslava jedného človeka, ale ako oslava Pána Boha, ktorý nám dáva silu, aby sa naše dielo podarilo.