Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.
Prítomných v aule fakulty privítal dekan EBF UK Ondrej Prostredník, ktorý uvádzal celý program slávnosti. Pod mottom „Keď milosť dáva odvahu konať“ charakterizoval zborník V službe obnovy ako kyticu uvitú z teologickej tvorby osobností, ktorých jubilujúci prodekan EBF UK inšpiroval svojimi životnými dôrazmi, čo zaznieva aj v prezentovanom zborníku. Obdiv, vďačnosť a prianie – to boli tri dôrazy, na ktorých brat dekan postavil svoj pozdravný príhovor. Potom redaktori zborníka V službe obnovy Milan Jurík a Jozef Benka, odborní asistenti na Katedre praktickej teológie EBF UK, predstavili zborník a slávnostne ho odovzdali bratovi emeritnému biskupovi. Do programu prispel fakultný spevokol ICHTHYS, ktorý predniesol niekoľko piesní.

Jubilanta ako prvý pozdravil prof. Karl Schwartz z Univerzity vo Viedni a po slovensky predniesol príspevok na tému vývoja cirkevného práva. Svoje pozdravy pripojili zamestnanci fakulty, prof. Juraj Bándy, bývalý doktorand prof. Júliusa Fila - biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Stanislav Pięntak, biskupka Slovenskej synody Sion ELCA Wilma S. Kucharek-Drobena, bývalý generálny dozorca ECAV Ján Holčík a ďalší hostia. Z poverenia generálneho biskupa Miloša Klátika jubilantovi zablahoželala Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV, a tlmočila mu pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku na stretnutie na GBÚ.

Na záver slávnosti brat emeritný biskup Július Filo poďakoval za slová vďaky a za zborník, ktorý mu bol venovaný, a zdôraznil, že táto slávnosť nemá byť chápaná ako oslava jedného človeka, ale ako oslava Pána Boha, ktorý nám dáva silu, aby sa naše dielo podarilo.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.