Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

K 60. narodeninám zablahoželali bratovi emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi 20. decembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.
Jubilantovi zablahoželali v mene ECAV na Slovensku i v mene svojom brat generálny biskup Miloš Klátik a brat generálny dozorca Pavel Delinga. Ku gratulácii sa pripojili aj na stretnutí prítomný brat riaditeľ Generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský, ako aj sestra farárka Oľga Klátiková.

V neformálnom rozhovore si vymenili názory na rôzne otázky cirkvi a spoločnosti, medzi ktorými dominovala otázka úlohy rodiny pri zabezpečovaní fungovania spoločnosti, výchovy mladých teológov a postavenia duchovného v spoločnosti, ale nevyhli sa ani otázkam financovania cirkvi a spolupráce cirkvi a EBF UK.

Emeritný biskup prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c., v súčasnosti pracuje na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského ako prodekan pre vedu, zahraničné styky a rozvoj a je vedúcim Katedry praktickej teológie EBF. Je naďalej činný aj v duchovenskej službe v Cirkevnom zbore ECAV Vrbovce.

Oslávencovi želáme veľa zdravia a Božieho požehnania v jeho práci na fakulte i v cirkvi, pevné zdravie a pohodu v rodine.