Bibličtina nie je jazyk Kralickej Biblie

Bibličtina nie je jazyk Kralickej Biblie

V Národnom osvetovom centre v Bratislave sa 4. 11. 2010 uskutočnila prvá zo sprievodných prednášok k výstave Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Prof. Ján Doruľa prednášal na tému „Slovenčina a bibličtina v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.
Prof. PhDr. Ján DORUĽA, DrSc., je predsedom vedeckej rady v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV a venuje sa otázkam vývinu slovenského jazyka a vzťahom slovenčiny a iných slovanských aj neslovanských jazykov na pozadí historického vývinu slovenského etnika. Osobitnú pozornosť venuje jazyku ľudovej slovesnosti a staršieho slovenského písomníctva, otázkam vývinu spisovného jazyka a jeho fungovaniu vo verejnom styku.
Prof. Doruľa v prednáške osvetlil počiatky vývinu slovenčiny na území Slovenska a vyvrátil bežné chápanie bibličtiny – liturgického jazyka používaného pri evanjelických obradoch a jazyka, ktorým písali vzdelanci – ako jazyka Kralickej Biblie. Kralická Biblia totiž bola vydávaná v rokoch 1579 – 1593 (mala 6 dielov, naproti tomu Martin Luther vystúpi 60 a viac rokov predtým a krátko nato sa reformácia dostala i na naše územie. Evanjelici na Slovensku zavádzali do liturgie domáci jazyk už dávno pred Kralickou Bibliou. Použili jazyk, ktorý v tom čase už bol rozvinutý a im dobre zrozumiteľný, t. j. češtinu. Už zo 14. a najmä z 15. stor. máme zachované písomnosti písané češtinou, nakoľko do správy miest sa v tom čase popri Nemcoch už dostávali aj Slováci, ktorí presadzovali svoj jazyk (Žilinská mestská kniha, Spišské modlitby). V češtine jazykových pamiatok na Slovensku bolo od samého začiatku veľa slovakizmov, resp. české jazykové prvky sa vyslovovali podľa domácich jazykových zvyklostí, rovnakých na celom území Slovenska, čo je dôkazom slovenskej jazykovej jednoty, ktorá existovala dávno predtým, ako sa u nás začala používať čeština. Prof. Doruľa tento jazykový vývin dokumentoval napríklad na nahrávkach piesní z Tranoscia v podaní Slovákov z Kovačice, ktorí české texty vyslovujú po slovensky (napr. Z nebe prišedše anjelé rekli pastýrum veselě...).

Výstava „Pramene byzantskej tradície na Slovensku" bola otvorená 3. novembra 2010. V expozícii sa nachádzajú prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území - cyrilské a latinské písomnosti z 15. - 20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu. Organizátormi výstavy sú Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum a Gréckokatolícka eparchia v Bratislave.

Výstava v NOC na Nám. SNP v Bratislave potrvá do 3. decembra 2010.

Galéria k článku