Adventné stretnutie v Seredi

Adventné stretnutie v Seredi

V 3. adventnú nedeľu 12. 12. 2010 o 14.30 hod. sa uskutočnili v Dome kultúry v Seredi nešporné služby Božie s Večerou Pánovou, kde sme privítali milých hostí - generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.
Služby Božie boli doplnené programom detí a príchodom Mikuláša. Spevokol z Trnavy pod vedením brata kantora Konečného spestril podujatie peknými piesňami. Pozvanie prijal i novozvolený primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi.

Hostí privítala poddozorkyňa Emília Válkyová, ktorá v krátkosti informovala o histórii evanjelikov v Seredi aj o našich najbližších plánoch do budúcnosti.

Služby Božie liturgovali bratia farári Hargaš, Kostecký, brat generálny biskup Miloš Klátik i jeho manželka Oľga Klátiková. Slovo Božie zvestoval brat generálny biskup, ktorý nám zapísal aj tieto slová do našej kroniky: „Posolstvo adventu je nielen si pripomenúť prvý príchod Pána Ježiša Krista na tento svet, ale si pripomínať aj druhý príchod nášho Spasiteľa. V zodpovednosti tohto príchodu máme žiť slovami aj skutkami.“

Po ukončení služieb Božích vystúpili deti s programom – pásmom o hovoriacich adventných sviečkach. Ich vystúpenie sa prítomným veľmi páčilo. Poslušné deti boli odmenené balíčkami od Mikuláša.

Program potom pokračoval občerstvením, ktoré pripravili naše domáce ženy, a vzájomnými rozhovormi hostí zo Serede i z Trnavy, ako i s bratom biskupom. Podľa slov brata biskupa sa u nás cítil ako doma a poďakoval za toto pozvanie a poprial nám veľa zdaru v našej práci.

Nech nás ochraňuje a pomáha náš Pán Boh nebeský, lebo všetci sme v jeho rukách! Ing. Elena Števčíková