Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Vážené predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov ECAV na Slovensku,
za normálnych okolností o takomto čase v cirkevných zboroch prebiehali prípravy na zasadnutia výročných presbyterstiev a výročných konventov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to žiaľ nie je možné. O nevyhnutnom posunutí termínov výročných konventov bude rokovať generálne presbyterstvo dňa 29. januára 2021. Budeme vás včas informovať o jeho uzneseniach a o celkovom riešení situácie.

     Prosíme Vás pre terajší čas, neznepokojujte sa tým, že vaše výbory, revízne komisie a presbyterstvá nemôžu pracovať smerom k príprave konventov, a že tradičné termíny konventov nebudú môcť byť dodržané. Každý súdny človek chápe, že v súčasnej situácii to nie je možné a že takýto problém zdieľame úplne všetci rovnako.

     Výročné zborové presbyterstvá a konventy sa tohto roku určite konať budú v iných termínoch. Prosíme vás, aby ste boli v cirkevných zboroch pripravení ich vykonať ihneď, ako to pandemická situácia dovolí. Zhromažďovanie podkladov, údajov a práce na príprave výročných správ sa dajú vykonávať za dodržania protipandemických opatrení i teraz.

     Ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a svedomitosť v službe. Prosíme Vás, hľadajme vzájomné porozumenie, šírme pokoj, podporujme sa navzájom. Majme na pamäti tých, ktorí potrebujú praktickú pomoc a službu lásky v núdzi. Hľadajme spôsoby, ako i v tomto čase, ba práve v tomto čase šíriť radostnú správu o záchrane človeka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Porúčame vás do Božej ochrany a prosíme Pána, aby Vás zachoval zdravých.

     Vaši v Pánovi,
     Ivan Eľko, gen. biskup ECAV na Slovenku
     Ján Brozman, gen. dozorca ECAV na Slovensku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.