Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, 

srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom covid – 19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného.  

   Náš život nadobudol viditeľne inú podobu. Mnohí stratili finančné a sociálne istoty. Okrem mnohých pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vyplavilo aj mnoho odcudzenia, prázdnoty a agresivity. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť, bojíme sa  ochorenia, smrti, staráme sa o školákov či seniorov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvi, dovtedy sme vďační za duchovný pokrm cez tlač, médiá a internet.

     Vo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osobné i spoločné kalvárie niesli v závislosti na Bohu. Vyznávame, že bývame okolnosťami zaskočení a nereagujeme správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. Kedy, ak nie v zložitých časoch má viera dávať správnu orientáciu, ukazovať svoju silu a ovocie?

     Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej situácii: „Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy“ (1. list Petra 4, 12 – 14). Kresťanov jeho doby prekvapilo, že do ich  života vstúpilo utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľudských kalvárií bývajú rozličné. Petrove slová pomáhajú akékoľvek utrpenie začleniť do súvislostí viery a uniesť ho. Počujme Petrovu kázeň a prijmime ju ako povzbudenie na ďalšiu cestu!

     Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. Hovorí: „Podieľate sa na Kristových utrpeniach“. Utrpenie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zmeniť na priestor, kde prežívame stretnutie a spojenie s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša vzkrieseného. Hovorí: „Budete sa radovať aj pri zjavení Jeho slávy“. Opisuje nepredstaviteľný moment, v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva vzkrieseného Krista. Tí, ktorí Mu vierou patria, budú s Ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. Stále zostávame v prítomnosti. Vierou však vidíme za všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme vzkrieseného Pána, Jeho absolútnu moc a lásku. Jemu patríme! To je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej.

     Bratia a sestry, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami rozhodujúce slovo. Má ho Pán Ježiš Kristus; za nás trpiaci a pre nás vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. S týmto znášame osobný kríž, nespokojnosť, nedostatky, zlé položenia a smútky. S týmto sme slobodní k láske, k službe, k obetavosti. S týmto sa stávame soľou a svetlom. Vďaka tomu neustávame v modlitbách, či v pôste; nie len za seba a svoje rodiny, ale za všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní, prinášame povzbudenie a úsmev. Opakujeme: Nie z vlastných síl, ale „z podieľania sa na Kristovi trpiacom a vzkriesenom“. On mení lockdown – uzamknutie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý z väzby na Jeho kríž a na Jeho slávne vzkriesenie.

     V plnosti Vám i Vašim cirkevným zborom taký život želáme a vyprosujeme! Tešíme sa s Vami z veľkonočných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého brata a sestru, bohumilé cirkevné zbory. Mnohé plány, ktoré mali posunúť naše spoločenstvá dopredu, pohltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšetkým jedna úloha: Obstáť v tomto čase skúšky ako ľudia, ktorí žijú z Krista ukrižovaného a vzkrieseného....

     Milovaní, nech je s Vami náš Pán! Jemu nech je vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála!

     Vaši v Pánovi,                                                  

Ivan Eľko                                                 Ján Hroboň                                                   Peter Mihoč                                                                       generálny biskup ECAV                          biskup ZD ECAV                                             biskup VD ECAV