Kondolencia predsedníctiev ECAV pri úmrtí Dušana Rolla

Kondolencia predsedníctiev ECAV pri úmrtí Dušana Rolla

Dňa 29. júla 2021 vo večerných hodinách vo veku 93 rokov zomrel JUDr. Dušan Roll. Pohrebu bude v MALOM KOSTOLE - vo štvrtok 5. augusta 2021 o 14.00 hod.  

     Brat Roll bol významnou kultúrnou osobnosťou Slovenska: Bol zakladateľom a dlhoročným generálnym komisárom Bienále ilustrácií Bratislava, zakladateľom medzinárodného festivalu Agrofilm Nitra, riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby a pôsobil aj v iných kultúrnych a vydavateľských inštitúciách. Za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky mu prezident republiky 1. januára 2008 udelil Pribinov kríž II. triedy.

     Dušan Roll bol zároveň hrdým evanjelikom a každonedeľným návštevníkom Služieb Božích v bratislavskom cirkevnom zbore. Po roku 1989 sa podieľal na konštituovaní novej cirkevnej ústavy a mnohých cirkevno-právnych predpisov. Bol aktívnym aj vo vydavateľstve Tranoscius a. s., kde v rokoch 2000–2008 bol predsedom predstavenstva Vydavateľstva Tranoscius.

     Sme Pánu Bohu vďační  za jeho nasadenie v službe cirkvi, za jeho vieru, za jeho slušnosť a korektnosť, za jeho prácu a ochotu pomáhať na svet dobrým veciam a v neposlednom rade za jeho priateľské a bratské slovo. Takých ľudí naša cirkev potrebuje.

     Celej rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech je potešením všetkým smútiacim slovo z proroka Izaiáša 12, 2: Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa. Lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:
Peter Mihoč, biskup VD
Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:
Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV:
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV


Životopis a odobierka:

Bratia a sestry, táto pohrebná rozlúčka sa koná zosnulému bratovi JUDr. Dušanovi Rollovi, ktorý sa narodil 28.1.1928 v Martine rodičom Belovi Rollovi a Ľudmile r. Haľamovej ako jedno z dvoch detí. Krstený a konfirmovaný bol v evanjelickom cirkevnom zbore v Martine. Po ukončení základnej a strednej školy sa po štúdiách stal absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Dňa 21.8.1954 v  kostole cirkevného zboru ECAV v Nitre uzavrel manželstvo s Annou rodenou Sopóciovou. V tomto manželstve sa im narodili dvaja synovia: Fedor a Milan. Pán Dušan Roll bol spisovateľom a pod pseudonymom Juraj Háj vytvoril množstvo detských kníh a iných publikácií. Bol redaktorom a zástupcom riaditeľa vydavateľstva Mladé Letá, členom a predsedom

viacerých národných a medzinárodných organizácií  UNESCO a UNICEF, riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby a zakladateľom medzinárodne uznávanej inštitúcie Bienále ilustrácií Bratislava a spoluzakladateľom Medzinárodného domu pre deti BIBIANA. Bol veľkou osobnosťou slovenskej kultúry, ktorej venoval celý svoj produktívny život.

Pán JUDr. Dušan Roll sa aktívne zapájal do práce v evanjelickej cirkvi. Bol členom Generálneho presbyterstva ECAV, členom právnej komisie a komisie pre novú Ústavu ECAV a podpredsedom Synody v Uhrovci na ktorej ju predkladal a obhajoval. Spolu s JUDr. Ivan Šenšelom pripravoval pre Synody ECAV návrhy zákonov a nariadení. Bol organizátorom svetového kongresu evanjelickej organizácie Gustáv Adolf Werk vo Svätom Jure. Na požiadanie Predsedníctva ECAV a Ekumenickej rady cirkví pripravil zmluvu medzi 11 cirkvami, náboženskými spoločenstvami a Slovenskou republikou, ktorá bola následne schválená vo forme zákona Národnou radou SR a na základe tohto zákona pripravil znenie vyhlášok pre cirkevné školy a armádu. Bol kandidátom na Generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.  Bol predsedom predstavenstva a správnej rady vydavateľstva Tranoscius, ktorú vykonával do roku 2006. Za jeho pôsobenia boli o.i. vydané vo vydavateľstve desiatky kníh pre deti a mládež od evanjelických autorov. Vydavateľstvo pod jeho vedením sa zúčastnilo viacerých zahraničných výstavách kníh.

Aktívne spolu s manželkou sa zúčastňovali života v cirkevnom zbore.  Boli pravidelnými návštevníkmi Služieb Božích vo Veľkom chráme v Bratislave, prakticky do konca svojho života.

Pán život i smrti si ho povolal k sebe 29.7.2021 v neskorých večerných hodinách v prítomnosti svojej manželky držiac sa s ňou do poslednej chvíle za ruku. Dožil sa 93 rokov 6 mesiacov a 1 deň.