Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV, 5.11.2021

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV, 5.11.2021

V piatok 5. novembra sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave uskutočnilo v poradí ôsme zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

Pred začiatkom rokovacej časti sa v modlitebni GBÚ konala spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, v rámci ktorej boli v zmysle čl. 44 odsek (5) bod d) cirkevnej ústavy do funkcií sudcov Generálneho súdu slávnostne uvedení za Turčiansky seniorát bratia: Jozef Brtiš (riadny člen) a Emil Hankovský (náhradný člen) a do úradu riaditeľa GBÚ br. Ján Bunčák. Výkladom slova Božieho poslúžil br. generálny biskup Ivan Eľko.

V rámci bohatého programu prediskutovali generálni presbyteri návrh Pracovného poriadku pre zamestnancov GBÚ ECAV na Slovensku, ktorý bude po zapracovaní pripomienok generálnych presbyterov a posúdení právnym zástupcom opätovne predložený na decembrové zasadnutie generálneho presbyterstva. Ťažiskom programu bolo schválenie Zásad ECAV na Slovensku  k odmeňovaniu neordinovaných a ordinovaných zamestnancov od 1.1.2022, pričom v tejto súvislosti bol nemocničným duchovným do zasadnutia synody priznaný funkčný príplatok na úrovni duchovného správcu.

V ďalších bodoch generálne presbyterstvo schválilo plán celocirkevných akcií ECAV na Slovensku na rok 2022 a výšku členských poplatkov ECAV v iných zahraničných a tuzemských organizáciách podľa predloženého prehľadu. Ďalej sa presbyteri venovali stanovisku archívnej rady k Elektronickému informačnému systému, pričom odsúhlasili zmeny Cirkevného nariadenia č. 1/2021 o Prevádzkovom poriadku EIS v §3. Generálne presbyterstvo taktiež poverilo administrovaním uprázdnenej funkcie Generálneho právneho zástupcu ECAV JUDr. Ivana Syrového, PhD. do zasadnutia Synody 2022.

Na rokovanie bol predložený aj návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho transferu za rok 2021 vo výške 46.500 € medzi strediská evanjelickej diakonie. Generálni presbyteri v súvislosti s návrhom poverili predsedníctvo ECAV a riaditeľa GBÚ zabezpečiť prerozdelenie týchto finančných prostriedkov v súlade so stanovanými pravidlami v termíne do 30. novembra 2021. Na zasadnutí bol prediskutovaný aj návrh novelizovaného Štatútu Evanjelickej diakonie, ktorý bude po zapracovaní pripomienok opätovne predložený na najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva.

V rámci bodu rôzne boli prerokované aj personálne zmeny na GBÚ, a generálni presbyteri sa v rozprave vyjadrili aj k obstaraniu a zavedeniu elektronického dochádzkového systému na GBÚ v zmysle predloženej ponuky.

Najbližšie a zároveň aj posledné zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku je oficiálne naplánované na 3. decembra 2021.


Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Galéria k článku

Andrej Kuruc
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.