ZASADNUTIE GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 26.1.2024

ZASADNUTIE GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 26.1.2024

Dňa 26. januára 2024, sa v priestoroch Biskupského úradu ZD vo Zvolene, uskutočnilo prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku. 

V úvode rokovacej časti členovia generálneho presbyterstva zablahoželali br. dištriktuálnemu biskupovi Petrovi Mihočovi k jeho 45. narodeninám a br. seniorovi Tatranského seniorátu  Romanovi Porubänovi k jeho 50. narodeninám. Obidvom bratom popriali v ich ďalšej práci Božie vedenie a Božie požehnanie. 

Následne, boli členovia generálneho presbyterstva podrobne oboznámení so stavom plnenia uznesení, prijatých generálnym presbyterstvom a rovnako aj stavom plnenia uznesení, prijatých na Synode, pričom, ku všetkým uzneseniam mali vopred k dispozícii podrobný popis ich plnenia.

V rámci ďalších bodov programu generálne presbyterstvo prerokovalo informácie o  štátnom príspevku na rok 2024 a potrebu rozvinutia diskusie s Ministerstvom kultúry v súvislosti s naviazaním výpočtu príspevku, ktorý by nebol naviazaný na valorizáciu miezd v štátnej správe, ale na parametre, ktoré by umožňovali lineárnosť pomeru štátneho príspevku k rastúcej výške minimálnej mzdy v národnom hospodárstve.

Ďalší priebeh rokovania bol venovaný informáciám o Fonde finančného zabezpečenia, o stave a prehľade platieb jednotlivých CZ s vymedzením tých CZ, ktoré si svoju povinnosť neplnia. Podrobné informácie o FFZ budú v záujme transparentnosti zverejnené aj na web stránke ECAV.

Generálni presbyteri sa venovali aj schvaľovaniu návrhov žiadostí o zahraničnú pomoc a podrobne prebrali informácie o povinnosti CZ vypĺňať všetky štatistické výkazy výlučne v informačnom systéme EIS – modul Štatistika. 
Predmetom ďalšieho rokovania bolo vymenovanie pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu novej volebnej legislatívy v zložení: Ján Bunčák, Peter Hríb, Andrea Hasprová, Ján Matis, Ivan Syrový, Vladimír Ferenčík, Slavomír Sabol, Katarína Hudáková. Následne presbyteri vyjadrili svoj súhlas s vymenovaním br. Miloslava Gdovina za šéfredaktora vydavateľstva Tranoscius a boli podrobne informovaní o prechode správy majetku zo spoločnosti Reformata na oddelenie GBÚ, ktoré je vytvorené pre správu majetku. 

Po ukončení pracovnej časti rokovania sa členovia generálneho presbyterstva zúčastnili na slávnostnom uvedení do úradu sudcov Generálneho súdu ECAV zvolených na zasadnutí Synody v Nimnici. V priestoroch evanjelického chrámu Božieho vo Zvolene boli slávnostne do funkcie uvedení: ses. Mária Hroboňová, br. Peter Kevický, br. Ľubomír Vereščák. Prajeme im, v ich práci a rozhodovaní, Božiu múdrosť a požehnanie.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 22. marca 2024. 
Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.