Zasadnutie Konferencie biskupov Nemecka

Zasadnutie Konferencie biskupov Nemecka

V dňoch 11. – 14. marca 2023 sa uskutočnilo zasadnutie konferencie biskupov Nemecka. Organizátorom takéhoto zasadnutia je Spojená evanjelická luteránska cirkev Nemecka (VELKD), ktorej členmi je 7 evanjelických luteránskych cirkví. Téma zasadnutia znela: „Ekumenický dialóg s katolíckou cirkvou“. Vzácnym hosťom  bola Jeho Excelencia Kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Prispel svojou prednáškou s názvom „Akú jednotu hľadáme“. Konferencia biskupov Nemecka má svojich stálych členov, ku ktorým sú každoročne prizvaní aj ekumenickí hostia zo zahraničia.  Tento rok patrili medzi nich: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku a Leon Novak, biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku.
Pre takmer 50 účastníkov bol pripravený program v najstaršom vzdelávacom stredisku pre farárov (Ausbildungsstädte) Kloster Loccum. V miesto, v ktorom 12. storočí pôsobili cisterciáni a v 16. storočí sa stal evanjelickým kláštorom. Obidva víkendové večery patrili správam od ekumenických hostí. Sobotňajší večer podal správu o ekumenickej situácii na Slovensku generálny biskup ECAV, Ivan Eľko

Kardinála Kocha sme sa opýtali na prvky, ktoré sa stali základom pre cirkev a aké výzvy nás čakajú:

"Ak sa pozrieme na dejiny cirkvi, vidíme v prvotnej cirkvi 4 prvky, ktoré sa stali základom pre to, aby sme boli cirkvou: 1. Formovanie biblického kánonu, čo vlastne patrí do Svätého písma, Starého a Nového zákona. Pri formovaní kánonu zohrala rozhodujúcu úlohu tzv. regula fidei to je 2. prvok, 3. prvok sú vyznania viery, ktoré sa hlásali v liturgii, a preto máme z týchto čias základné slová kresťanskej bohoslužby - eucharistiu, 4. prvok je formovanie úradu biskupa tejto doby. Tieto 4 prvky sú konštitutívne pre to, aby cirkev bola cirkvou a myslím si, že môžu byť pomôckou v ekumenických diskusiách, čo je cirkev a cirkevné spoločenstvo. 
Dialóg medzi katolíckou a luteránskou cirkvou bol veľkým krokom vpred, keď sa im v roku 1999 v Augsburgu podarilo vypracovať spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení o tejto doktríne, ktorá rozdelila kresťanstvo. Bol to veľmi veľký krok, v tejto deklarácii musíme povedať, že dôsledky chápania cirkvi ešte nie sú vyriešené, a preto si myslím, že by bolo dôležité teraz diskutovať o tejto otázke, čo znamená byť cirkvou, čo je eucharistia, čo je služba, a vydať sa na cestu k spoločnej deklarácii o týchto dôležitých otázkach, čo by bol určite veľký krok k väčšej jednote medzi katolíckou a luteránskou cirkvou."