Prípravné stretnutia na Valné zhromaždenie SLZ

Prípravné stretnutia na Valné zhromaždenie SLZ LWF/ALBIN HILLERT

Od piatka 8. septembra 2023 prebiehajú na rôznych miestach v Poľsku prípravné stretnutia viacerých skupín, ktoré vyústia do spoločného stretnutia a následne Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu. 
 
Takmer na hraniciach so Slovenskom v mestečku Wisła Malinka sa stretlo okolo 120 mladých ľudí, predovšetkým delegátov a stewardov Valného zhromaždenia. Našu cirkev zastupuje Evka Chalupková, študentka teológie, ktorá bude na VZ stewardkou.
 
Vo Wrocławi prebieha prípravné stretnutie pre ženy, na ktorom sa zúčastňuje vyše 100 laických i ordinovaných sestier z celého sveta, vrátane 5 biskupiek. Z našej cirkvi sa stretnutia zúčastňuje tajomníčka pre zahraničie Eva Guldanová. 
 
Prípravné stretnutie pre ženy otvorili slávnostné služby Božie, na ktorých zhromaždené sestry a niekoľkých bratov pozdravili miestny wroclawský biskup Waldemar Pytel aj predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku Jerzy Samiec. Biskup Samiec hovoril o potrebe otvorenosti pre a o svojej skúsenosti zmeny myslenia. Z pôvodne odporcu ordinácie žien sa stal podporovateľ, za ktorého predsedníctva bolo minulý rok v Poľsku ordinovaných prvých 9 žien do kňazského úradu. Na službách Božích kázala jedna z nich, sestra Halina Radacz, ktorá už má za sebou viac ako 40 rokov v službe cirkvi ako katechétka a diakonka. Jej kázeň hlboko zarezonovala v srdciach zúčastnených. 
 
Následne pokračoval prvý deň stretnutia predstavením kontextu a hosťujúcej cirkvi. Účastníčky si vypočuli o histórii kresťanstva a protestantizmu v Poľsku. Kresťanstvo na územie Poľska dorazilo až v 10. storočí, prví kresťania tu boli pokrstení okolo roku 960. Reformácia sa v 16. storočí začala úspešne presadzovať, už v roku 1563 bol jedným z jej ovocí kompletný preklad Biblie do Poľštiny. Reformačné myšlienky však čoskoro museli čeliť silnej protireformácii a takmer všetky výtlačky prekladu Biblie boli spálené. 
Po Druhej svetovej vojne, keďže evanjelici v Poľsku boli vnímaní ako Nemci (hoci boli mnohí poľskej národnosti), čelili protivenstvám a často museli skrývať svoju náboženskú príslušnosť. 
 
Napriek tomu boli viditeľné aj znamenia nádeje a vzájomného rešpektu napríklad medzi evanjelikmi a katolíkmi. „Ak chcete, aby vás ostatní rešpektovali, musíte rešpektovať druhých,“ povedala prezentujúca a ilustrovala to na konkrétnom príklade vzájomnej úcty k náboženským sviatkom medzi katolíckymi a evanjelickými rodinami.
 
Dojímavý bol príbeh zápasu o možnosť ordinácie žien v Evanjelickej cirkvi v Poľsku. Predstavilo ho v panelovej diskusii 6 z ordinovaných žien. Poľské ženy mohli študovať a študovali teológiu už po Druhej svetovej vojne. Avšak uplatniť sa mohli len ako katechétky, neskôr diakonky, nesmeli liturgiu spievať, nesmeli kázať z kazateľne, len spred oltára, a hoci v cirkvi slúžili rovnako intenzívne a oddane, neraz vykonávali dokonca takmer identickú službu ako muži, až do roku 2021 nemohli mať rovnaké postavenie a byť ordinované do kňazského úradu. Niektoré čakali na ordináciu aj 40 rokov a boli aj také, ktoré sa jej nedočkali. 
 
S podporou SLZ bola tento rok vydaná a na stretnutí uvedená a predstavená kniha životných príbehov poľských žien v Evanjelickej cirkvi na jej ceste k ordinácii žien. Na tejto ceste sprevádzalo poľské ženy množstvo modlitieb a podpory aj od sestier a bratov z partnerských cirkví v zahraničí. Sen a túžba poľských sestier je, že sestry v ordinovanej službe môžu cirkev zmeniť a posúvať ju stále viac k modelu, ktorý je podľa Ježišovho srdca.
 
Účastníčky prípravného stretnutia ďalej zhodnotili prácu SLZ v programe rodovej spravodlivosti a posilňovania postavenia žien v období od posledného Valného zhromaždenia SLZ v roku 2017 v Namíbii. Rozobrali plnenie uznesení VZ a zamýšľali sa nad tým, v ktorých z úloh a priorít je potrebné pokračovať a aké sú nové priority tejto práce na globálnej, regionálnej a národných úrovniach. Pri príležitosti 10.výročia vydania dokumentu SLZ ohľadom politiky rodovej spravodlivosti zhodnotili výsledky prieskumu týkajúceho sa informovanosti a implementácie tohto dokumentu v regiónoch a jednotlivých cirkvách. Za náš región strednej a východnej Európy sme zhodnotili, že informovanosť je veľmi nízka. 
 
Prípravnému stretnutiu sa v sobotu ráno 9. septembra prihovorila generálna tajomníčka SLZ Rev. Dr. Anne Burghardt. Hovorila o biblických východiskách pre prácu a pre rovnaké postavenie žien v cirkvách a viedla účastníčky k vzájomnej výmene a zdieľaniu skúseností. Je veľmi potrebné, aby o téme rovnosti mužov a žien nehovorili len ženy, ale aby to bola spoločná téma pre všetkých a aby táto téma nebola vnímaná zo strany mužov ako ohrozenie. 
Ďalšími témami, ktorým sa stretnutie venuje, je dostupnosť vzdelávania, vrátane teologického, pre všetkých, situácia a skúsenosti žien v ordinovanej službe a žien teologičiek, a tiež téma rodovo podmieneného násilia. 
 
Dôležitou súčasťou stretnutia je príprava na Valné zhromaždenie SLZ, ktoré sa bude konať od 13. do 19. septembra v Krakowe. Jeho téma, ktorej sa venujú a nad ktorou sa zmýšľajú aj všetky prípravné stretnutia, znie „Jedno telo, jeden Duch, jedna nádej“.
 
Po prvýkrát v histórii sa bude v pondelok 11. septembra priamo v Krakowe konať aj prípravné stretnutie pre mužov. Aj takýmto spôsobom sa SLZ snaží dávať priestor rodovej rovnosti a presadzovať politiku rodovej spravodlivosti. Účastníčky a účastníci všetkých troch prípravných stretnutí sa spolu zídu 12. septembra v Krakowe na spoločnom stretnutí, kde si vymenia skúsenosti a vypočujú posolstvá zo všetkých troch prípravných stretnutí.
 
ECAV na Slovensku bude mať na Valnom zhromaždení SLZ troch delegátov. Sú nimi generálny biskup Ivan Eľko, tajomníčka pre zahraničie Eva Guldanová, a ako mladá delegátka nás bude zastupovať doktorandka na EBF UK Patrícia Sára Šimková. Prítomný bude tiež emeritný biskup Miloš Klátik z titulu funkcie člena Rady SLZ, ktorá bola zvolená na valnom zhromaždení v Namíbii. Ako každé VZ aj toto zvolí členov novej Rady. Na VZ bude tiež prítomná tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová, ktorá bude mať na starosti prezentáciu našej cirkvi v stánku v priestranstve nazvanom Jarmark. Súčasťou medzinárodného mediálneho tímu VZ SLZ bude aj redaktorka Evanjelického posla spod Tatier Ivana Damankošová. Eva Chalupková bude zastupovať našu cirkev v tíme stewardov. Popri VZ SLZ prebieha viacero sprievodných podujatí. Na stretnutí pre mladých s témou „Pretvaruj/Reformuj“ (Reshape/Reform) budú za Spoločenstvo evanjelickej mládeže Timea Trnkócyová a Nikoleta Sochová. Naša partnerská Evanjelická cirkev Stredného Nemecka pripravila výlet na VZ SLZ pre mladých z ich cirkvi a z ich partnerských cirkví, z našej cirkvi sa ho zúčastnia študenti teológie Samuel Moric a Adriana Kulišková. 
Veríme, že naši všetci účastníci hodnotne prispejú k priebehu tohto významného podujatia celosvetového spoločenstva evanjelikov.
 
Dva cirkevné zbory z našej cirkvi – Bardejov a Ružomberok – privítajú v nedeľu 17. septembra 2023 na svojich službách Božích skupinu účastníkov z rôznych končín sveta prítomných na valnom zhromaždení. V Ružomberku bude na týchto slávnostných službách Božích kazateľkou predsedajúca biskupka Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike Rev. Elizabeth Eaton, v Bardejove bude slávnostným kazateľom duchovný z Taiwanu. Zahraniční hostia strávia v starostlivosti našich CZ celý deň, po obede sa bližšie zoznámia z našou históriou a kultúrnym kontextom, keď navštívia UNESCO pamiatky v Bardejove a artikulárne chrámy v Leštinách a Istebnom. Hosťujúcim cirkevným zborom ďakujeme za ich srdečnosť a pohostinnosť a veríme, že ako pre zahraničných hostí tak i pre domácich hostiteľov to bude krásny, obohacujúci a nezabudnuteľný deň.

Galéria k článku

LWF/Albin Hillert