Prijmime Ducha Svätého, ktorého moc môže uzdraviť a zmieriť ľudstvo

Prijmime Ducha Svätého, ktorého moc môže uzdraviť a zmieriť ľudstvo

Pri príležitosti Svätodušných sviatkov vydali Christian Krieger a Mariano Crociata, predsedovia Konferencie európskych cirkví a Komisie biskupských konferencií Európskej únie nasledujúce posolstvo: „Od vyliatia Ducha na apoštolov v deň Ledníc, päťdesiat dní po Pánovom vzkriesení, Duch oživuje a vedie cirkvi, podporuje a motivuje kresťanov, kolektívne, ale aj individuálne. Tak isto, ako sa ranné kresťanské spoločenstvo snažilo nájsť odpovede na problémy, ktorým čelilo vo svojej dobe, aj dnešní kresťania sa zaoberajú výzvami sveta hlboko zraneného násilím, nerovnosťou a rozdelením. Na Ukrajine zúri vojna, spôsobujúca hlbokú humanitárnu krízu. Stále znovu sa objavujú aj sociálne a politické dôsledky, ktoré odhaľujú polarizáciu a roztrieštenosť našich spoločností. Rovnako ako boli učeníci prvotnej cirkvi naplnení Duchom svätým, sú aj dnešní kresťania naplnení a vedení tým istým Duchom. Buďme aj dnes otvorení prijať Ducha Svätého, ktorého moc môže uzdraviť a zmieriť ľudstvo a premeniť spoločnosť. Modlime sa za spravodlivosť a mier a spoločne sa v pokore a nádeji zverme Duchu Božiemu, ktorý má moc všetkých zmieriť a premeniť každého z nás,“ dodávajú predsedovia Komisie biskupských konferencií Európskej únie a Konferencie európskych cirkví.

ZDROJ: https://ceceurope.org/cec-and-comece-presidents-share-joint-message-pentecost