Konferencia o eutanázii

Konferencia o eutanázii

V dňoch 11. až 16. mája sa delegáti luteránskych cirkví v Európe stretli pri rozhovoroch so svojimi židovskými partnermi na konferencii Komisie Európskej luteránskej cirkvi a judaizmu (LEJJK) v Lipsku. Účastníci z desiatich európskych krajín sa stretli v Lipsku, kde ich v mene Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku oficiálne privítal vrchný cirkevný radca krajinskej cirkvi Dr. Thilo Daniel. Komisia Európskej luteránskej cirkvi a judaizmu (LEKKJ), ktorá existuje už viac ako 40 rokov, sa tento rok zaoberala témou "eutanázie". Odborníci z Anglicka, Francúzska a Holandska prednášali na túto tému v ich vlastnom kontexte a prezentovali stanoviská zo židovskej aj luteránskej tradície. Takmer 30 rabínov a rabínok, farárov a farárok a ďalších účastníkov zhodnotilo výmenu názorov ako užitočnú a rozširujúcu obzory. Saský krajinský rabín Zsolt Balla, ktorý poskytol na stretnutie priestory miestnej židovskej obce, povedal: „Toto stretnutie je požehnaním. To znamená, že má potenciál, ktorý vyžaruje.“
 
Počas stretnutia si liberálny rabín Dr. Gábor Lengyel (82 ročný) prevzal medzinárodnú cenu Komisie Európskej luteránskej cirkvi a judaizmu (LEKKJ). Touto cenou komisia ocenila dlhoročnú angažovanosť hannoverského rabína v kresťansko-židovskom dialógu. Cenu odovzdal predseda komisie Dr. Andreas Wöhle z Amsterdamu. Laudatio pre laureáta predniesli rabín Alexander Grodensky z Luxemburska a Prof. Dr. Ursula Rudnick z Hannoveru, poverená delegátka pre cirkev a židovstvo protestantskej krajinskej cirkvi v Hannoveri.
 
Na záver konferencie sa uskutočnila diskusia s krajinským biskupom Christianom Tobiasom Bilzom zameraná na kresťansko-židovské vzťahy v Evanjelickej luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku. 
 
Predseda komisie LEKKJ Wöhle na záver stretnutia zhrnul: „Bola to bohatá konferencia s mnohými poznatkami a dojímavými stretnutiami. Teším sa na budúcoročné stretnutie vo Varšave. “
 
Za ECAV na Slovensku sa konferencie zúčastnili Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka v Modre-Kráľovej a Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie na GBÚ ECAV na Slovensku.