Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 4.6.2021

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 4.6.2021

V poradí štvrté zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku sa konalo dňa 4. júna v priestoroch BÚZD vo Zvolene.

Členovia generálneho presbyterstva v úvode zobrali na vedomie uprázdnenie miesta generálneho dozorcu. Na vlastnú žiadosť br. Ľubomíra Pankucha ho generálne presbyterstvo odvolalo z funkcie administrátora zástupcu generálneho dozorcu a do tejto funkcie následne menovalo ses. Renátu Vinczeovú. Za administrátora zástupcu generálneho biskupa presbyteri menovali br. Petra Mihoča, dištriktuálneho biskupa VD. 

Generálne presbyterstvo ďalej zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z Generálneho presbyterstva ECAV a zo Synody ECAV 2020.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie legislatívnych návrhov v súvislosti s avizovaným termínom blížiacej sa synody.

Rozsiahla diskusia bola tiež na rokovaní venovaná Zásadám odmeňovania duchovných ECAV, ktoré generálni presbyteri schválili s platnosťou od 1.7.2021, ako aj návrhu platových tabuliek odmeňovania duchovných, pričom v diskusii k tomuto bodu sa bude pokračovať aj na nasledujúcom zasadnutí, ktoré je naplánované na 16.6.2021.

Na zasadnutí bol presbytermi odsúhlasený aj sankčný mechanizmus vymáhania príspevku do Fondu finančného zabezpečenia (§8 ods. 5 cirkevného zákona č. 02/2020) navrhovaný Generálnym hospodárskym výborom ECAV. Zároveň bol v súvislosti s tým, br. predseda GHV poverený spracovať návrh uznesenia pre synodu ECAV.

Generálne presbyterstvo ďalej zobralo na vedomie správy synodálnych výborov a Výročnú správu EBF UK, ktoré posúva na rokovanie synode.

V ďalšom bode programu bola členmi generálneho presbyterstva menovaná spevníková komisia, ktorá má za úlohu venovať sa príprave nového ev. spevníka, v zložení: Marta Bednárová, Adriana Grešová, Ján Hroboň, Katarína Juríková, Eva Kolesárová, Martin Melišík, Peter Mihoč, Anna Mišúnová, Roman Porubän, Slavomír Sabol, Janko Siroma, Ondrej Šaray, Martin Tipul, Katarína Valčová, Ivan Valenta, Martin Vargovčák.

Generálni presbyteri tiež stanovili termíny najbližších zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV a zároveň sa uzniesli na návrhu termínu rokovania druhej Synody ECAV 2021 v dňoch 10.-11.9.2021. 

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.