Z druhého online rokovania Generálneho presbyterstva

Z druhého online rokovania Generálneho presbyterstva

V poradí druhé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku sa konalo dňa 19. marca. Presbyteri sa opäť stretli len virtuálne, a to prostredníctvom platformy ZOOM. Po prerokovaní plnenia uznesení sa generálne presbyterstvo venovalo informáciám o stave plnenia Fondu finančného zabezpečenia poslania a činnosti ECAV. Predsedom GHV boli presbyteri tiež informovaní o stave plánovaného rozpočtu ECAV k 11.03.2021, po schválení Zásad odmeňovania duchovných generálnym presbyterstvom dňa 29.01.2021 a po prepočítaní očakávaných príjmov.

Súčasťou rokovacieho poriadku boli aj voľby do výborov a komisií ECAV. Do Výboru cirkevnej hudby a hymnológie boli opätovne zvolení: ses. Jana Pastorková a br. Ondrej Šaray. Za členov obnoveného Ekumenického výboru boli presbytermi zvolení: Eva Guldanová, Milan Bartko, Anna Činčuráková Tipulová, Magdaléna Činčurová Ševčíková, Július Filo, Dušan Havrila, Emil Hankovský, Eva Chalupková, Oľga Kaňuchová a Michal Valčo. 

Zároveň generálne presbyterstvo poverilo vedením Ekumenického výboru ses. Evu Guldanovú a vedením Výboru na ochranu Božieho stvorenstva br. Michala Belanjiho.

V rámci rokovania presbyteri ďalej zobrali na vedomie aktuálny počet členov cirkevných zborov ECAV ku dňu 31.12.2020 a jeho uverejnenie v Zbierke CPP. Otvorená bola aj problematika plánovaného Centra histórie ECAV v súvislosti s vysporiadaním budovy sirotinca v Modre.

Generálne presbyterstvo sa zaoberalo aj novelizáciou Štatútu Evanjelickej diakonie a návrhom Štatútu Generálneho hospodárskeho výboru. K obom štatútom sa po zosumarizovaní predložených poznámok generálne presbyterstvo vráti na najbližšom zasadnutí, ktoré je naplánované na 16. apríla.

O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.