Z decembrového online zasadnutia generálneho presbyterstva

Z decembrového online zasadnutia generálneho presbyterstva

V poradí deviate zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku sa uskutočnilo dňa 3. decembra 2021 online, vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu.

Na tomto zasadnutí generálne presbyterstvo prerokovalo a schválilo Pracovný poriadok pre zamestnancov GBÚ. Prijatý bol aj rozpis povinne vyhlasovaných a odporúčaných celocirkevných ofier na rok 2022, ktorý bude zaslaný do všetkých cirkevných zborov.

V zmysle Štatútu študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov bolo na decembrovom zasadnutí schválené aj udelenie štipendia najlepším študentom EBF UK za akademický rok 2020/2021. Štipendium získali: Eva Chalupková, Andrea Majchráková, Ondrej Baranec a Gabriela Nemčková.

Generálni presbyteri ďalej prerokovali a schválili Štatút Evanjelickej diakonie ECAV a rovnako bol schválený aj Projekt EMC pre Svetový luteránsky zväz na roky 2023-25, vrátane predloženého rozpočtu a spoluúčasti ECAV na tomto projekte.

Na základe výsledkov výberového konania a v zmysle Štatútu EMC ECAV generálni presbyteri menovali za vedúceho Edukačno – misijného centra ECAV (na čiastočný prac. úväzok) od 1.1.2022 Mgr. Stanislava Gregu. Koordinátorom vzdelávacích aktivít EMC sa stal ThDr. Matej Oráč, PhD. V tejto súvislosti bol presbyterom predstavený a prerokovaný aj Plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 2022. 

V ďalšom priebehu rokovania si generálni presbyteri so záujmom vypočuli nové informácie o Múzeu Lutherovej reformácie na Slovensku.

V doplňujúcich voľbách do výborov a komisií boli opätovne zvolení do Heraldickej komisie bratia: Ladislav Vrtel, Radoslav Grega a Jozef Karlík a do Koordinačného výboru rómskej misie: Ľuboslav Beňo, Ivan Bojna a Stanislav Gurka. Predsedníctva vo Výbore pre ochranu Božieho stvorenstva sa ujme ses. Svetlana Bartoňová, ktorá v tejto funkcii nahradí dočasne povereného br. Michala Belanjiho.

Na rokovaní zazneli aj dôležité informácie o vzájomných pohľadávkach a záväzkoch medzi ECAV a spoločnosťou Reformata, s.r.o., ktoré generálni presbyteri zobrali na vedomie. V závere zasadnutia zobrali presbyteri na vedomie taktiež informáciu od prerozdeľovacieho výboru „Hoffnung für Osteuropa“ o schválení príspevku na jednotlivé projekty v celkovej výške 35.000 €.

 

O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.