Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

V sobotu 21. augusta 2021 navštívil najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ, grécko-katolícky arcibiskup z Košíc. Návšteva sa uskutočnila na základe dobrých, ekumenických vzťahov s vedením SED Košeca, pri príležitosti celoslovenskej púte RKC na známej hore Butkov – Ladce, kde pán arcibiskup mal v popoludňajších hodinách homíliu ku takmer šesťtisícom prítomným pútnikom.

Pri návšteve SED Košeca a po privítaní správcom, Ľubomírom Marcinom, sa vzácny hosť prihovoril ku zhromaždeným klientom a personálu v kaplnke strediska. Poďakoval za milé prijatie a prítomných klientov povzbudil slovami, aby všetci vládali niesť svoj kríž v starobe, chorobe, nevládnosti a osamotenosti statočne. Rovnako vyzdvihol službu a nasadenie personálu, zvlášť v tejto ťažkej pandemickej dobe. Nasledoval spev Pánovej modlitby – Otčenáš v staroslovienčine s organovým sprievodom kantora a člena SR SED Košeca, Martina Melišíka v podaní  M. Breče a Ľ. Marcinu. Následne pán arcibiskup udelil prítomným Archijerejské požehnanie. Klientka zariadenia, Jarmila Smetanová, pôvodom z Trenčína, odovzdala vzácnemu hosťovi kyticu kvetov a predniesla aj obdivuhodné ďakovné slová. Potom nasledovala prehliadka zariadenia, ktoré si pán arcibiskup so záujmom prezrel v sprievode svojho asistenta, Jozefa Havrilčáka. Správca SED Košeca, Ľ. Marcina, daroval pánovi arcibiskupovi ozdobný kríž, ktorý dostal pred rokmi od príbuzných až z ďalekého, kanadského Toronta.

Následne popoludní, na základe pozvania organizátorov podujatia „Deň pre vás“, sa vedenie SED Košeca zúčastnilo milého, dojemného stretnutia v Manínskej tiesňave pri Považskej Bystrici. Tam predseda TSK, Jaroslav Baška; riaditeľ považskobystrickej nemocnice, Igor Steiner a primátor mesta Považská Bystrica, Karol Janas, poďakovali zdravotníckym pracovníkom, záchranárom, hasičom a pracovníkom v sociálnych službách za vysokorizikové nasadenie pri doterajšom zvládaní pandémie Covidu-19. Ako prejav vďaky a úcty odovzdal predseda TSK, Jaroslav Baška, prítomným upomienkové predmety.

V tú istú sobotu popoludní sa časť personálu spolu s vedením SED Košeca, zúčastnilo púte RKC na hore Butkov, na základe pozvania gen. riaditeľa Považských cementární Ladce, Antona Barcíka, spoluorganizátora podujatia, kde programom poslúžil medzi inými aj známy spevák Jožo Ráž. Dobrovoľná zbierka vykonaná pri tejto akcii poputuje do Tanzánie na hĺbenie studní.

Galéria k článku

Anna Kušnírová