Vo Východnej aj v Štrbe spomínali na Pavla Tomka

Vo Východnej aj v Štrbe spomínali na Pavla Tomka

Pri príležitosti 120. výročia narodenia evanjelického farára Pavla Tomku sa v dňoch 28. - 29. augusta 2021 konali v Štrbe a vo Východnej spomienkové podujatia. Zúčastnili sa na nich členovia rodiny brata farára a takisto bratia a sestry z cirkevných zborov a oboch obcí.

Pavel Tomko sa narodil 26. augusta 1901 v podtatranskej obci Štrba. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Liptovskom Mikuláši, vo Východnej a v Švábovciach. Patril k popredným predstaviteľom verejného života prvej polovice 20. storočia, ako publicista, politik a organizátor evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku. Bol členom Matice slovenskej a tiež organizátorom a účastníkom občianskeho protifašistického odboja vo Východnej počas 2. svetovej vojny.

plk. Viktor Sabo, generálny duchovný OS a OZ SR pripomenul pri pietnej spomienke nad hrobom Pavla Tomku v Štrbe všetkým prítomným, že by sme mali na svojich vodcov spomínať a pripomínať si ich dedičstvo viery a odkaz lásky k Ježišovi Kristovi. Po zaspievaní piesne 637 sa zhromaždeniu na základe textu z knihy Jóbovej z prvej kapitoly, prihovoril brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Pripomenul, že naša najdôležitejšia identita pramení v uvedomení si, že pochádzam od Boha a patrím Mu. Identitu Pavla Tomku tvorilo množstvo životných úloh. Ako 13. ročný chlapec sa stal živiteľom rodiny. Neskôr prebral identitu úspešného žiaka a študenta, ktorý túžil po vzdelaní v mnohých oblastiach. Patrila mu aj identita mladého farára horlivého na poli práce s mládežou. Identita matiačiara aktívneho na poli sociálnom, literárnom a novinárskom. Takisto identita politicky a spoločensky aktívneho muža. Identita 42 ročného vdovca a neskôr šťastného manžela a otca 7 detí. Identita perzekvovaného farára a nezmieriteľného odporcu komunizmu. Identitu starnúceho muža odkázaného na starostlivosť iných. Všetky tieto svoje identity zložil aby zostalo to jediné, podstatné a základné- v Bohu a pre Boha naplnený život. Brat biskup v závere povzbudil k vážnym otázkam vlastnej identity v Bohu aj celé spomínajúce zhromaždenie. Záverečné modlitbu predniesol brat farár Stanislav Baloc zo Štrby, ktorý prosil o rozvoj duchovného odkazu brata farára. Aby jeho odkaz rozvíjali potomkovia, ale aj členovia evanjelickej cirkvi.

Po príhovoroch nasledovalo kladenie vencov a zapaľovanie sviec na hrobe brata Pavla Tomku predstaviteľmi cirkvi aj samosprávy. V závere pietnej spomienky zaspievali prítomní pod tatranskými štítmi pieseň Skala vekov.

Spomienka vyvrcholila v nedeľu dopoludnia, slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole vo Východnej. Prítomných domácich aj hostí privítala zborová sestra farárka Marcela Sabová, ktorá pripomenula 24 ročné pôsobenie Pavla Tomku ako kňaza vo Východnej, aktívneho aj v iných oblastiach spoločenského života. Medzi pozvanými duchovnými bol aj senior Liptovsko-oravského seniorátu brat Stanislav Grega a tiež brat Martin Zaťko, zborový farár v CZ ECAV Švábovce. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý kázal na slová 64. žalmu: „Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ Žalmista hovorí, že voči Bohu môže byť človek maximálne otvorený a Boh sa k nemu vždy otvára. Najdôležitejší odkaz, v ktorom sa zrkadlí aj život a dielo Pavla Tomku, je uistenie, že na Boha sa môžeme spoľahnúť v každom čase. Brat Tomko ľuďom zdôrazňoval, že v každom čase môžeme Bohu dôverovať a nikdy nebudeme sklamaní. Boh je stále ten istý v každom čase. Po kázni nasledovali príhovory a spomienky. Medzi rečníkmi nechýbala cirkevná historička Viola Fronková, ktorá pripomenula skonfiškovanie zborového domu vo Východnej. Brat Tomko sa vzoprel a za to bol odsúdený na nútené práce do PTP. Emotívne posolstvo odovzdal aj Pavel Tomko, najstarší syn brata farára, ktorý si zaspomínal na detské roky a krásny život vo Východnej. Spomienky a zápisky z farárskych správ brata farára Pavla Tomku priblížil brat Viktor Sabo. Upozornil aj na fakt, že v nedele v roku 1947 prichádzalo do kostola vo Východnej 550 až 650 ľudí.

V programe vystúpil aj zborový spevokol a po požehnaní bratom generálnym biskupom a hymne Hrad prepevný sa slávnostné zhromaždenie v chráme Božom skončilo.

V popoludňajších hodinách si pri pomníku padlých v centre obce pripomenuli aj 77. výročie SNP. Prihovorili sa predstavitelia obce Východná a takisto zástupcovia cirkví. Aj tu sa spomínalo meno Pavel Tomko, ktorý bol v povstaní aktívny a v samotnej obci patril medzi ich organizátorov.

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.