Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Pred 130 rokmi sa na Hornej Orave narodil KŇAZ, PUBLICISTA a ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ DIAKONIE Michal Madera. Narodil sa 22. decembra 1891 v Istebnom a zomrel 25. apríla 1945 v Liptovskom Mikuláši. 
Do zboru v Liptovskom Mikuláši prišiel v roku 1914 na kaplánsko-katechetickú stanicu. Učil nielen na školách v L. Sv. Mikuláši, ale aj v Okoličnom a Ondrašovej. 
Po smrti biskupa Janošku bol za zborového farára vyvolený vtedy dištriktuálny farár Michal Madera. Ako pedagóg sa osvedčil i ako gymnaziálny profesor na Hodžovom gymnáziu. Farár Madera vynikal svojimi kázňami a príležitostnými rečami. Vždy mu išlo o duchovné, mravné i hmotné povznesenie zboru. Nebál sa ani cirkevných dlžôb, lebo poznal sociálne cítenie a štedrosť cirkevníkov. Sociálno-humánna práca – diakonia v cirkvi, sa stala jeho láskou srdca. Pracoval v spolku Dobrodej. Bol iniciátorom vzniku Spolku slovenskej evanjelickej diakonie so sídlom v Liptovskom Sv. Mikuláši (1931). Vypracoval stanovy spolku. Pripravil vznik Materského domova diakonís a intenzívne sa staral o výchovu diakonís. Za jeho účinkovania v zbore sa postavila nová fara a cirkevný dom. Vykonala sa oprava chrámu, boli urobené betónové chóry namiesto drevených. Urobila sa kaskádovitá drevená podlaha, aby sa lavice teatrálne dvíhali. Sakristia bola zúžená, kostol vymaľovaný, oltár a kazateľnica pozlátené. Organ doplnený, prečistený a namontované bolo motorové čerpadlo. Bola zadovážená nová krstiteľnica z daru Marienky Čupkovej, rodáčky z Vrbice, ktorá sa dožila 101 rokov. Chrám bol vybavený centrálnym kúrením. Dokončený bol Ballovský dom – Bethánia, v ktorom vznikol Materský domov diakonís – 1935. Duchovným správcom Materského domova sa stal Ľudovít Neckár. Počas Maderovho účinkovania sa konali významné cirkevné slávnosti a zhromaždenia, ktoré zasiahli aj život v meste i celej našej cirkvi na Slovensku. Počas 2. svetovej vojny Michal Madera prešiel utrpením a väznením. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.