Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Kusý

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Kusý

Pred 100 rokmi sa narodil HISTORIK a LITERÁRNY VEDEC Ivan Kusý. Narodil sa 6.4.1921 v Dobroči a zomrel 10. 2. 2000 v Bratislave.
Absolvoval FF UK v Bratislave a pracoval ako vedecký pracovník MS v Martine. Vedecký pracovník, zástupca riaditeľa (1951 - 1957), v rokoch 1957-1970 riaditeľ literárno-vedného ústavu SAV, hlavný redaktor Slovenskej literatúry (1956 - 1970).
Ako literárny kritik si všímal predovšetkým nové ideové a umelecké tendencie v prozaickej tvorbe. Napísal desiatky kultúrno-politických, článkov a doslovov. Ťažisko jeho práce spočíva v oblasti literárno-historického výskumu. Z realistických prozaikov najviac pozornosti venoval Timrave, publikoval o jej tvorbe niekoľko štúdií, pripravil na vydanie jej dielo, bol redaktorom zborníka štúdií a spomienok na ňu, vydal jej korešpondenciu so Šoltésovou. Je spoluautorom diela "Dejiny slovenskej literatúry" (toto dielo patrí medzi základnú študijnú literatúru na vysokých školách ).
Ťažiskovým obdobím jeho literárnohistorického výskumu bolo obdobie literárneho realizmu, so zameraním na prózu (Vajanský, Timrava, J. G. Tajovský a i.). Medzi jeho najzávažnejšie práce patria rozsiahle kapitoly v 3. a 4. zväzku Dejín slovenskej literatúry (napísal do nich vstupné časti, procesné kapitoly o prozaickom a dramatickom vývine a portréty spomenutých troch autorov). Vajanskému venoval trojzväzkovú monografiu (Mladý Vajanský, 1987; Zrelý Vajanský, 1992; tretia časť čaká na vydanie). Ako kritik sa sústavne zaoberal prozaickými prácami s tematikou SNP a tejto problematiky sa týkajú aj dve knižné monografie (Premeny povstaleckej prózy, 1974; Povstalecká próza, 1984).
Ivan Kusý ponímal literatúru vždy veľmi široko, všímal si aj okrajové žánre a hodnoty, snažil sa o kompletný pohľad. Jeho práce sú materiálovo bohato fundované, pritom koncepčne ucelené a premyslené. Literárne dielo videl a skúmal v konkrétnom kultúrnom a najmä spoločenskom kontexte. Spoločenský vývin, podľa neho, nielen nachádzal odozvu v literárnych dielach, ale aktívne vplýval aj na podobu a charakter literatúry. Táto vývinová koncepcia (v tom čase všeobecne prijímaná) posilňovala sociologický ráz Kusého výskumnej práce. Nezanedbával však ani literárne súvislosti. Poslednú fázu realizmu skúmal v kontexte Slovenskej moderny, a tak určil jeho nové prvky i predpoklady pre ďalší vývin. Zaujímali ho aj textologické problémy. Na vydanie pripravil Vajanského Spisy.
Vladimír Petrík

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.