Výberové konanie na riaditeľku Evanjelickej MŠ v Bratislave- Petržalke

Výberové konanie na riaditeľku Evanjelickej MŠ v Bratislave- Petržalke

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Bratislava-Petržalka, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky:

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka.

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú stanovené v § 6 a v § 34 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

prvá  atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vítané

pedagogická prax minimálne 5 rokov,

bezúhonnosť,

zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),

ovládanie štátneho jazyka

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu

orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania

znalosť príslušnej školskej legislatívy

usporiadaný rodinný život

schopnosť viesť a vychovávať deti v kresťanskom duchu

znalosť cirkevných dokumentov ECAV v oblasti cirkevného školstva

zúčastňovať sa duchovného života CZ ECAV BA-Petržalka

komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

znalosť cudzieho jazyka vítaná

znalosť práce s PC (MS Office, Internet)


PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

žiadosť o zaradenie do výberového konania,

doklady o vzdelaní,

doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy

doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe (nie starší ako 1 mesiac)

čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,

návrh koncepcie rozvoja  materskej školy,

profesijný životopis,

preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy - potvrdenie  (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov),

kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania

stanovisko zborového farára, z ktorého uchádzač pochádza

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zasielajte do 15.12.2021 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ EMŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Strečnianska 15, 851 05 Bratislava. Kontaktná osoba: Mgr. Ján Kolesár, 1. zborový farár; petrzalka@ecav.sk

Ponúkaný plat: Ponúkaný plat: v zmysle mzdového poriadku CZ ECAV Bratislava-Petržalka základná mzda minimálne 900,- EUR alebo vyššia podľa dosahovanej kvalifikácie a ďalších schopností a k tomu príplatok za výkon funkcie riaditeľa.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

V Bratislave dňa 12.11.2021

           Ľubomír Synak, v.r.                                               Mgr. Ján Kolesár

             zborový dozorca                                                 1. zborový farár

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.